10646. lajstromszámú szabadalom • Újítások kék lánggal égő petróleum-lámpákon

Megjelent 1898. évi február hó 28-án. MAGY. fijrií KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10646. szám. II/d. OSZTÁLY. Újítások kék lánggal égő petroleum-lámpákon. EHRIGH & GRAETZ CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 19-ike. Az eddig ismert petróleumlámpák izzó­fény előállítására nem eléggé alkalmasak, miután a légáram megváltozása és huza­mosabb égésnél bekövetkező hőmérséklet emelkedés esetében a lámpa könnyen kor: mosodik, illetőleg a helyett, hogy kéken égne, fehéren fog égni. Mindkét körűimén}-, ha a czél izzófény előállítása, káros. Kísérletek alapján sikerült egy égőt elő­állítani, mely minden még mesterséges lég­vonatnak is ellentáll és melynél a láng sem válik fehérré. Az új kék lánggal égő petróleumlámpa a következő két sajátságot mutatja: az égő két külső sapkával bír, melyeknek szájnyí­lása egymástól különböző magasságokban van, azonkívül a lámpa egy harang alakú, a harang szélén átlyukasztott tárcsával van ellátva, melynek lyukai körülbelül a két sapka szájnyílásai közti magasságban van­nak elhelyezve. Mint harmadik sajátság megemlítendő, hogy a levegőnek a sapkákhoz és a tárcsá­hoz való vezetése is a régebbiektől eltérő. Erre később rátérünk. A rajzban az égő függélyes metszetben és vízszintes metszetben van föltüntetve. Az égő a (1 lámpabélt magukban foglaló a a' csövekből áll. Az a1 csőbe helyezett sapka az a1 csövet szorosan megfekszi. Az a1 csőnek belsejében a bl , a b lemezből és a bl lyukakkal bíró b2 külső harangból álló bx lángosztó tárcsa .van elhelyezve. A b1 lyukak a külső második sapkának szájnyí­lásával majdnem egyenlő magasságban van­nak. A külső bélcső két k kx sapkával van körülvéve, melyek, mint már említve volt, különböző magasságokba szolgálnak. Ezek­nek helyzete a harang alakú lángosztó tár­csához képest a rajzból látható. Ugy a k sapka, mint k1 sapka alsó ré­szén o o1 nyílásokkal van ellátva, úgy hogy mindkét sapkán belül és kívül légáramok mehetnek keresztül. Ezen lámpában tehát négy légáram czirku­lálhat és pedig először azon légáram, mely o1 nyíláson keresztül kx sapkának külső részét kerüli, másodszor azon légáram, mely k és kl sapkák között mozog, harmadszor ama légáram, mely k sapkán belül, tehát k és a között áramlik és végre az a1 belse­jében lévő légáram, mely vagy direkt e nyílnak megfelelően fölfelé áramlik, vagy pedig n nyílnak megfelelően, előbb a b2 ha­rangnak bx lyukain megy keresztül. A légáramnak eme négy irányban való vezetése a lámpa nyugodt égése és a kék láng előállítása szempontjából fontos, mert

Next

/
Thumbnails
Contents