10621. lajstromszámú szabadalom • Újítás cséplőgépeken

Megjelent 18Í)8. évi február hó 22-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10621. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítás cséplőgépeken. BÖRSUM GYULA GYÁRIGAZGATÓ MESNA-BRUG-LILLEHAMMERBEN (NORVÉGIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát a cséplőgépeknek oly módon való elrendezése képezi, hogy a cséplődob által kiválasztott magok, továbbá a szalma egy a dob körül fektetett bádog segítségével körülbelül vízszintes irányban kidobassanak; e mellett a szalma mint könnyebb anyag a szalmárázóra leesik, míg a gabonaszemek egy fölfogóernyő felé do­batnak, honnan a gabonatartóba vezettetnek. Ezen elrendezés által azt érjük el, hogy a szalmarázót sokkal kisebb méretek szerint lehet elkészíteni, úgy hogy igen sok helyet­takarítunk meg. Az egész gép kisebb lesz és ennélfogva kevesebb hajtóerőt igényel. Mellékelt rajzon azon új, a szalmarázó­hoz tartozó cséplőgéprészek elrendezésének egy kiviteli alakja van föltüntetve, a mennyi­ben a rajz függélyes hosszmetszetet tüntet föl egy cséplőgép fölső részén keresztül. A rajzban föltüntetett A szalmarázó ren­des szerkezetű és ezt a B könyöktengely tartja az ismert módon rázó mozgásban, a mennyiben ezen tengelyről kiinduló C hajtó­rúd a D ingákkal — melyek a szalmarázó egy-egy ládájával vannak kapcsolatban — van összekötve. A hajtószíj vagy láncz az F deszkán megy át, melynek végén a G cséplődob van elrendezve, mely verőléczekkel vagy szögekkel van ellátva, melyeknek alakja tetszőleges lehet. A G dobot a H bádog­lemez oly módon veszi körül, hogy a dob a szalmát és a kiválasztott magokat körül­belül vízszintes irányban kényszerül hátra­felé kidobni. A G dob mögött egy J védő­fal van, melynek hátsó része lefelé van hajlítva azon czélból, hogy a dob által ki­röpített gabonaszemeket fölfogja és az A szalmarázó hátsó végéhez juttathassa. Innen egy tölcsérbe esnek a gabonaszemek és innen egy tartóba jutnak. A szalma és az esetleg benne levő ga­bonaszemek önsúlyuknál fogva a szalma­rázóra esnek le és ennek működése követ­keztében az elhulló búzaszemek, mint ren­desen, átesnek rajta, t. i. a szalmarázón és a tartókba vezettetnek, míg ellenben a ki­csépelt szalma a szalmarázón fölfelé halad és azután a gépből kivettetik. Az által, hogy a cséplendő anyag, még mielőtt a szalmarázóra jönne, nagyfokú ki­választásnak van kitéve, képesek vagyunk a szalmarázót felényi nagyságban ép oly eredménnyel működtetni, mint a jelenlegi gépeknél a még egyszer oly nagy rostákkal. SZABADALMI IGÉNY. Újítás cséplőgépeken, jellemezve az által, hogy a G cséplódob egy II tokban vau,

Next

/
Thumbnails
Contents