10613. lajstromszámú szabadalom • Eljárás akkumulátorok töltő anyagának előállítására

Meg-jelent 1898. évi február hó 22-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10613. szám. vil/g. OSZTÁLY. Eljárás akkumulátorok töltőanyagának előállítására. SCHANSCHIEFF SÁNDOR MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 31-ike. ^ Az akkumulátoroknak a Faure-féle elv szerint előállított töltőanyaga minium, ólom­gelét és hígított kénsav elegyéből áll. Mivel azonban a folyadék nem járja telje- [ sen keresztül az ólomsókat, a szárazon ma­radt anyag a villamos árammal szemben lényeges ellenállást fejt ki, minek folytán erős áramoknál a szárazon maradt anyag fölmelegszik, kiterjed s a töltőanyagnak a rácsnyílásokból való kiesését idézi elő. Jelen eljárás értelmében ezen hátrányt az által mellőzzük el, hogy töltőanyagul ólomsóknak organikus vegyületekkel való keverékét használjuk. A villamos áram az organikus vegyületeket elbontja, a hydrogen a negatív rácslapon válik le és itt keletke­zése pillanatában az ólomperoxydot redu­kálja, mikor is a fémólom por alakjában visszamarad, a fölszabaduló oxygen pedig a pozitív lapon a Pb3 04 -t Pb02 -vé oxydálja, mi közben az ólomperoxyd és a szén az or­ganikus vegyületek helyén por alakjában visszamarad, úgy hogy a töltőanyagnak pórusai ezen anyaggal töltetnek meg, a mely anyag nagy mértékben nyeli el a gázokat és igen jól vezeti a villamosságot. A töltőanyagnak ezélszerűen megválasz­tott összetétele 1 kg. töltőanyagra nézve: minium vagy ólomgelét 730 g. borkősav 20 g. hangyasav 10 g. faszén vagy más tiszta szén 70 g. kénsav 170 g. Összesen : 1000 g. Ezen alkatrészeket egymással bensőleg összekeverjük, a mikor a kémiai hatás foly­tán erős fölmelegedés következik be. Ha a keverék lehűlt, 10°/o-os kénsavat adunk hozzá s újból összekeverjük. A keverés köz­ben a massza újból föl fog melegedni, a mennyiben a folyadék a fönn említett szi­lárd alkatrészeket egymással benső érint­kezésbe hozza. A pépszerú keveréket már most a rácslapokra visszük föl, a melyeket azután 24 órán' keresztül levegőn hagyunk állani. Hangyasav és borkősav helyett 40 g. eczetsavat és 00 g. faszenet vagy más tiszta szenet is alkalmazhatunk ép oly jó eredménnyel.. Az organikus vegyületeket primarelemek hatóanyagának előállítására is alkalmaz­hatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás akkumulátorok töltőanyagának elő­állítására, az által jellemezve, hogy or-

Next

/
Thumbnails
Contents