10569. lajstromszámú szabadalom • Posztóvágó készülék

Megjelent 18í>8. évi február lió 16-án. MAGY szabadalmi KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10569. szám. I/a. OSZTÁLY­Posztóvágó készülék. b0r0ughs george colé hírlapíró londonban és jackson john mérnök leytonstoneben (essex). A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 19-ike. A rajzban föltüntetett posztóvágó lényegi­leg jellemezve van két körvágókés által, melyek közül az alsót futókerék hajtja. A rajzon az 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra elülnézet, a 3. ábra fölülnézet, a 4. és 5. ábra a késelrendezés egy mó­dosítását mutatja, a 6. ábra metszet az 1. ábra x—x vonala irányában. Az a állvány S-alakú keretet alkot, mely fönt B fogantyúval van ellátva. A kereten van a két c és c1 körkés, valamint az F1 futókerék. A két c és c1 körkés a szokásos módon szélein le van rézselve és sima fölületével egymáson fekszik, mi mellett csak kis darabon födik egymást. A fölső kés alkalmas H1 csapon fut. A csapban el­rendezett H tekercsrúgó segélyével a késre nyomás gyakorolható olyképen, hogy az állandóan az alsó c1 késre ráfekszik Ezen alsó kés az E csapra van ágyazva és hátsó fölületén homokkőből, sertéből vagy más érdes anyagból való c3 korong van elren­dezve, mely arra szolgál, hogy a vágandó posztót annyira, a mennyire lehetséges, tartsa és a késhez vezesse. Ezen homokkő­vagy sertekorong előtt D fogaskerék van melybe az F1 futócsiga körülbelül kétszer akkora D2 fogaskereke kapaszkodik. Ezen futócsiga, mely a kerületén előnyö­sen gummigyűrűvel van ellátva, az áll­ványba ágyazott E1 orsón fut. Miután a futócsiga a I)2 fogaskerékkel szilárdan össze van kötve, ebből következik, hogy a ké­szüléknek előre mozgásánál a futócsiga az alsó c1 kést körülbelül kétszer olyan gyors forgásba hozza, mint a milyenbe maga a futó -csiga hozatik a kiszabó asztalra való me-» nete folytán. A futócsiga és az alsó kés közötti forgási viszony és ebből kifolyólag a két fogaskerék egymáshoz való viszonya nem kell, hogy mindig olyan legyen, a milyet megadtunk, alkalmazhatunk tetszés­szerinti nagyságú fogaskerekeket, de elő­nyösen csak azon alsó határig fogunk menni, a melynél a fogaskerekek egymás­sal egyenlők, a hol tehát a futócsiga és az alsó kés egyenlő forgási sebességgel bírnak A két rész legmegfelelőbb aránya az lesz, melyet megadtunk, hogy t. i. a késnek körülbelül kétszer akkora a forgási sebessége, mint a futócsigának. A fölső kés az alsó késsel való súrlódása folytán magával vitetik,

Next

/
Thumbnails
Contents