10520. lajstromszámú szabadalom • Mágnessark betétek

Megjelent 1898. évi február hó í)-én. MACA'. ffÉt KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10520. szám. VII í?. OSZTÁLY. Mágnessark-betétek. ALLGEMFJNE ELECTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 3-ka. Dinamógépek induktorain alkalmazott mágnessarkok szokásos elrendezése abban áll, hogy a főlemez három vagy több mág­nessark-profillal egy lemezből készül. Ezen szerkezet azonban az induktorok előállítá­sánál. de főkép gépek szerelésénél lénye­ges hátránnyal jár. Jelen találmány tárgyát oldalt be- és ki­tolható mágnessarkbetétek és ezeknek az induktor főlemezébe való sajátságos meg­erősítési módja képezi, mely a következő előnyöket nyújtja: 1. A mágnessarkak, a tekercsek, vala­mint a kerékkoszorú külön-külön egyidejű­leg készíthetők. 2. A mágnessarkak a szerelés helyén könnyen betolhatok a főlemez, illetőleg a kerékkoszorú megfelelő kivágásaiba, minek következtében a nélkül, hogy a vasúton való szállítás szempontjából előírt legna­gyobb méreteket túllépnők, a kerékkoszorú átmérője a jelenlegihez viszonyítva, a mág­nessarkak kétszeres magasságával nagyobb lehet. 3. Egyes tekercsek kicserélése esetén nem kell az induktort, illetőleg annak tok­ját, mint eddig, oldalt eltolnunk, hanem egyik mágnessark kitolása által a kicseré­lendő tekercshez hozzáférhetünk. 4. Könnyen oldható, biztosító kettős ék­kötés alkalmazása által a mágnessarkak a kerékkoszorúra gyorsan és könnyen fölerő­sítllfetők, illetőleg arról könnyen eltávolít­hatók. A mellékelt rajzban : 1. ábra az induktor kerékkoszorújának keresztmetszete a főlemezzel és a belétolt mágnessarkkal, 2. ábra az induktor kerékkoszorújának oldalnézete a főlemezzel és a belétolt mág­nessarkkal, 3. ábra a főlemez, 4. ábra a mágnessark szárlemezenék alak­ját tünteti föl, 5—7. ábrák a kettős éket ábrázolják. a szárlemezek egymáshoz szögecseltet­nek, b főiemezek pedig csavarok segélyé­vel gyűrűvé vagy láncczá egyesíttetnek, mi által a mágnessarkak és a gyűrű szilárd részeknek tekinthetők. Az a szárlemezek d lába oly alakkal bír, hogy azok ennek se­gélyével a b főlemeznek c bevágásaiba be­tolhatok. A mellékelt rajzon ezen c bevá­gások fecskefarkalakúak. Az e gerjesztő te­kercsekkel ellátott a a mágnessarkaknak a kerékkoszorúhoz való erősítése g h kettős ékek által (5—7. ábrák) történik, melyeket kiesés ellen f pálczákkal úgy biztosítunk,

Next

/
Thumbnails
Contents