10501. lajstromszámú szabadalom • Elzáró csappantyú szemétkocsik rakodó nyílásához, valamint hozzátartozó szemétedény

Megjelent 1898. évi február lió 3-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI jSw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10501. szám. V11 Ili. OSZTÁLY. Elzáró csappantyú szemétkocsik rakodónyilásához. valamint hozzátartozó szemétedény. LEBACH E. KERESKEDŐ R/M KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát képező szemét vagy hasonló anyagoknak a szemétkocsiba való pormentes ürítésére szolgáló berende­zés lényege abban áll, hogy az elzáró csap­pantyút. illetve ajtót a kocsinak kiürítésé­nél, illetve megrakásánál nem szükséges sem nyitni, sem zárni, hanem magának a szemétedénynek különös szerkezeténél fogva a kocsi billentése alkalmával a csappantyú, illetve szemétedény önműködőlég nyittatik> míg a szemétedény eltávolításánál az ajtó, illetve csappantyú szintén öműködőleg zára­tik. Ez által munka és idő takaríttatik meg és azonkívül a szemétkocsi nyílásai mindig el vannak zárva. A mellékelt rajzban az 1. ábra egy szemét­kocsit függélyes metszetben ábrázol. A 2. ábra hasonló metszetet nagyobb léptékben és a 3. ábra az elzáró ajtónak egy vízszin­tes metszetét szintén nagyobb léptékben ábrázolja. A 4. és 5. ábra a szemétláda berende­zését ábrázolja elől- és oldalnézetben. A 6., 7. és 8. ábra a szemétedény egy módosított alakját ábrázolja. A szemétkocsi berakodás czéljából nyílá­sokkal van ellátva, melyek a csappantyúk­kal. illegve ajtókkal záratnak el. Ezen a csappantyúk fölső végén b csigák vannak elhelyezve, melyek segélyével a csappantyúk a kocsifödél alatt elhelyezett c síneken a kocsi közepe felé és önmaguk­kal párhuzamosan eltolhatók. A csappantyúk mindegyike cl keresztrúddal van ellátva. A c sínek, a mint az az 1. és 2. ábrán látható, ferdén vannak elhelyezve, úgy hogy az ajtó a befelé való mozgatásnál egyszers­mind emeltetik is és a mint az ajtó eleresz­tetik, önműködőlég mozog visszafelé, miköz­ben egyszersmind síilyed és a nyílást ismét elzárja. A kocsi oldalain a nyílások alatt még az e támaszok is alkalmazhatók. A 4. és 5. ábrákon föltüntetett m szemétedény forogható és eltolható n födéllel bír Az m edény hátfalának mindkét oldalán fört egy­egy m' csap van alkalmazva, mely az oldal­falon túl kiáll. Az n födél alsó oldalán két rí lécz van, melyek által képezett n3 ho:ony az m' csapokat magába foglalja. A födőnek az edénnyel való összekötése által, mint a 2. ábrán látható, a födő for­gatható és egyszersmind az edényen eltol­ható, valamint az edény a födőn mozgatható. Az n tödön h kampók is vannak alkal­mazva. Fordítva a hornyos léczek az edé­nyen és a csapok a födélen is alkalmaz­hatók.

Next

/
Thumbnails
Contents