10474. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyadékok emelésére töltény-alakban használt szilárd robbanó anyagok által előidézett vakuum segélyével

Meg-jelent 18í)8. évi január lió 27-én. MAGY. jgj KIR. SZABADALMI eS^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10474. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Készülék folyadékok emelésére töltény alakban használt szilárd robbanó anyagok által előidézett vákuum segélyével. WIDEMANN JENŐ KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 9-ike. Elsőbbsége 1896 április 1-től kezdődik. Ismeretes azon eljárás, mely szerint fo­lyadékoknak szivattyúzás nélkül való eme­lése czéljából, egy tartályban robbanó anya­gok segélyével légüres tért hozunk létre. Az első kísérleteket e tekintetben mintegy tíz év előtt világítógázzal tették, melyet oly mennyiségben bocsátottak egy légmen­tesen elzárt tartályba, hogy a gáz a benn­foglalt levegővel egy könnyen robbanó ele­gyet képezzen. Ezen elegyet szabad láng­gal meggyújtották, a mikor is az fölrobbant és egy légmentesen záró tartály-födelet do­bott föl. a mely a robbanás után ismét le­záródott. A robbanás gázai a bennfoglalt levegőt kiszorították és így a gázok lehű­lése után a tartályban légüres tér keletke­zett. Ezen készülék azonban nem bizonyult jónak; a robbanás nagyon heves és veszé­lyes volt és alkalmazása is csak oly helye­ken jöhetett szóba, hol világítógázhoz köny­nyen hozzá lehet jutni. Újabban a világító gáz helyett folyékony robbanó anyagot hasz­nálnak, melyet a tartályban elpárologtatnak, a mikor is az így keletkezett gőz a levegő­vel egy robbanó elegyet képez, melyet láng­gal meggyújtanak. Ezen készülékek is ugyan­azon hátrányokkal bírnak, mint a világító gázkészülékek. A robbanás igen erős és za­jos. A tartály belsejében a robbanó anyag fölvételére szolgáló edény gyors pusztulás nak van kitéve és mivel ezt a bevezetendő folyadék fölszíne fölött kell elrendezni, a ke­letkezett gázoknak a tartály födelének hir­telen földobása alkalmával kevés idejük ma­rad az egész térben elterjedni s legnagyobb­részt hatástalanul ömlenek a földobott fö­délen át a szabadba. Egy másik hátránya ezen készülékeknek az is, hogy a hőmér­sékleti változások nagy mértékben befo­lyásolják őket. A tapasztalat azt mutatta, hogy minél hidegebb a küllevegő, annál többszöri robbantás szükséges a kivánt vá­kuum előállítására. A jelen találmány tárgyát képező készü­léknél mind ezen hátrányok el vannak ke­rülve. Ennél ugyanis szilárd robbanó anya­got használunk, melyet legczélszerúbben töltény alakjában alkalmazunk. További elő­nye. hogy a robbanás a kazán alsó részében megy végbe s annak belsejében semmiféle szerkezeti rész elő nem fordul, a menny­ben ezek a kazán külsején vannak elren­dezve. A mellékelt rajzon: 1. ábra a készüléknek hosszmetszete, 2. ábra fölülnézete, 3. ábra oldalnézete,

Next

/
Thumbnails
Contents