10459. lajstromszámú szabadalom • Készülék ruhaneműek összefűzésére

Mfegjelent 1898. évi január lió 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10459. szám. I/i. OSZTÁLY. Készülék ruhaneműek összefűzésére. SCHIEMANGK MIKSA SZÁZADOS BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 31-ike. Jelen találmány tárgya újítás különböző összekötési módokon ; ezélja liasítékkal össze­kötendő ruha vagy egyéb ruhaneműek oly módon való egyesítése, hogy a hasíték egész hosszában lehetőleg egyidejűleg legyen összehúzható vagy szétbontható. Az összes hasonló elzárásoknál, úgymint kapcsolásnál, fűzésnél stb.-nél a zsinór össze­húzás. illetőleg tágítás alkalmával a kap­csoknál. illetőleg lyukaknál a nagy súrló­dás miatt meg kellett lazítani, illetve húzni, mi igen nagy időveszteséggel járt. A mellékelt rajzon bemutatott találmány ezélja ezen időveszteség megszüntetése. 1. ábrában az új kapcsoló készülék nézete, 2. ábrában hosszmetszete 4 megerősítő nyúlvánnyal, 3. ábrában ugyanaz 2 megerősítő nyúl­vánnyal. 4. ábrában ezen készülékkel fűzött czipő­nyílás van bemutatva. A kapcsoló készülék a kengyel és b kis íires hengerből áll. mely henger c szögecs­csel könnyen forgatliatólag van a kengyelbe szögecselve. Az a kengyel, mint az 1. ábra mutatja, a megerősítő nyúlványokkal egy darab lemezből lesz sajtolva. A sajtolt rész. a melyben már a lyukak is megvannak, ez­után fölhajtatik, a képezett villába pedig egy fémcsövecske tétetik, s így az egész a szö­geccsel figyelmesen összeköttetik. Mivel b henger a kengyelben könnyen forog, azért a kengyeleken különböző szög alatt keresztülhúzott zsinór, meghúzás vagy megeresztés alkalmával könnyen enged. A kengyelnek megerősítése bőrben vagy posztóban az által történik, hogy a megerő­sítő nyúlványokat akisajtolt hasítékba ^esszük és belülről a talplemezhez nyomjuk. A zsinór, a mint azt a 4. ábra czipőfú­zésnél mutatja, mint közönségesen, szöget képezve húzatik a hengerek körül. A zsi­nór meghúzása alkalmával a csekély súr­lódás folytán a húzás az egész zsinórra egyenletesen terjed, mi által a czipó nyí­lása egyenletesen nyílik. Ugyan ez áll meg­fordítva a czipő befűzése alkalmával. A megerősítő nyúlványok száma termé­szetesen a használattól függ. Nem változ­tat a találmányon az sem. ha csappal ellá­tott tömör hengert helyezünk a kengyelbe, fő az, hogy a zsinór nagy súrlódását csökkentsük. SZABADALMI IGÉNY. Készülék liasítékkal ellátott ruhaneműek összekötésére, jellemezve az által, hogy az a kengyelbe könnyen forgó b henger van elhelyezve, a mely körül a zsinór halad, mely henger a zsinórnak lyukakban való súrlódását megszünteti, s' hogy a hasíték a zsinór meghúzása, illetőleg tágítása alkalmával egész hosszá­ban egyenletesen nyílik vagy csukódik PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents