10455. lajstromszámú szabadalom • Újítás billentyűkkel működtetett betűkerekes írógépeken

Megjelent 181)8. évi január hó 25-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI JjjBa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10455. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Újítás billentyűkkel működtetett betűkerekes írógépeken. MAYER OTTÓ FERDINÁND TECHNIKUS BERLINBEN. Pót3zabadalom a 8852. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1897 julius hó 10-ike Jelen bejelentés a 8852 számú törzs-szaba­dalomban jellemzett betűkerekes írógépeken eszközölt újításra vonatkozik, mely újítás szerint a betűkerék a kívánt betű beállítása után a papírhengerhez, illetve a befogott papírhoz csapódik, lehetőleg tiszta és éles lenyomat nyerése czéljából. Ehhez képest az f1 betűkereket az s keret hordja, mely a gépállványra f-nél foroghatóan van fölfüggesztve. E mellett minden egyes m billentyű lefelé mozgása arra használtatik föl, hogy első sorban egy kétkarú n v1 emelő és egy gg1 fogaskerék áttétel segélyével az f betűke­reket tengelye körül annyira elforgassa, hogy a kívánt betű a nyomáshoz legyen állítva, mire a billentyű további lefelé mozgása által a beállított betű lenyomása czéljából az x betükeréktartó tengelye körül lengő mozgásba hozatik. Az e czélra szolgáló berendezés, mely által az s betűkeréktartó lengő mozgása eléretik és lehetőleg erélyessé tétetik, a mellékelt rajzon van példaképen ábrázolva a megértésre nem szükséges alkatrészek elhagyása mellett és pedig az 1. ábrán fölül­nézetben. a 2. ábrán alulnézetben és a 3. ábrán hosszmetszetben. Ezen szerkezet berendezése és működési módja lényegében a következő: Miután a megnyomott m billentyű-emeltyű lefelé mozgása által legelőbb is az fL bil­lentyűkerék beállítása ismert módon meg­történt, a billentyű-emeltyű további lefelé mozgása alkalmával egy a keretre nyomódik és ez által annak b tengelyét elforgatja. A b tengelyre egy c rúgó van erősítve, mely a b tengely elfordulása után az x betűkeréktartó alsó végén levő d nyúlványba ütközik és ez által megfeszül. Az x betűkeréktartónak t tengelye körüli elfordulását azonban annak második e nyúl­ványa gátolja meg. az által, hogy egy 0 emeltyű 0l orrának nekifekszik, mely emeltyű a gépállvány alsó oldalán />-nél foroghatóan van megerősítve és egy p1 rúgó befolyása alatt áll, mely az emeltyűt állandóan ama végállásában igyekszik megtartani, melyben annak O1 orra az e nyúlvány elé áll és ily módon az -s betükeréktartó elfordulását megakadályozza. A b tengelyre erősített q orr oly módon támaszkodik az 0 emeltyű görbe szélére, hogy a b tengelynek a billentyű mozgása okozta elfordulásakor az 0 emeltyűt a pengő ellenében lassanként annyira visszaszorítja, hogy az O1 orr a billentyű mozgásának végén az s betükeréktartó e nyúlványát elbocsátja, mint ez alulnézetben a 2. ábrán látható.

Next

/
Thumbnails
Contents