10454. lajstromszámú szabadalom • Szemétkocsi

Megjelent 24 898. évi január hó 25-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI hSH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10454. szám. XX/a. OSZTÁLY­Szemétkocsi. LOOS FERENCZ MŰVEZETŐ KARLSBADBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát oly kocsi képezi, mely a hamu és szemétnek pormentes szál­lítását és a kocsinak lerakodó helyén való önműködő kiürítését teszi lehetővé. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van feltüntetve és pedig: az 1. ábra oldalnézet, 2. ábra fölülnézet. 3. ábra előlnézet, 4. ábra hátulnézet, 5. ábra a kocsi egyik részlete, 6. ábra a szemétláda félig nyitott álla­potban. A tulajdonképpeni kocsiszekrény a d d1 oldalfalakból, az e födőből és a mozgatható f fl fenéklapokból áll. A szekér födelén két oldalt hasábos g szekrények vannak elren­dezve, melyek ép úgy egy eltolható b fallal, mint egy eltolható a fenékkel vannak ellátva. Ezen utóbbi egy kétkarú emeltyűnek k kar­jával van szilárd kapcsolatban, míg ezen emelő másik / karja horoggá van kiképezve, mely horog a b fal egy nyílásán kinyúlik. A 6. ábrában föltüntetett szemétláda, mely a szemétnek a szemétkocsiig való szállítására szolgál, hasábalakú, a födél azonban nem párhuzamos a fenékkel. A bl födelek a p léczeken eltolhatók. A szekrény nyílásának négy végén négy r horog van alkalmazva. Ezen horgoknak megfelelőleg van a fönt említett g szekrény b födelén két n csap elrendezve, továbbá a kocsi mindkét oldalán egy-egy átfutó m rúd. Ha a szemétládákat ki kell üríteni, úgy a fönt említett négy r horog közül kettőt az m rúdra, a másik ket­tőt pedig az n csapokra akasztjuk (5. ábra). Ha most a szemétládát fölemeljük, úgy a horogalakú l emeltyűkar, — mely egy a b1 födélben elrendezett <i nyíláson át a láda fölemelése következtében, a láda belsejébe nyúlik — a hasábalakú g szekrény b födelét a b1 födéllel együtt fölfelé tolja (lásd a pon­tozott helyzetet), úgy, hogy a szemétláda ép úgy, mint a g szekrény fólnyittatik. Az emeltyűnek második k karja a g szek­rény a fenéklapját egyidejűleg kifelé tolja, úgy, hogy egyrészt a szekrény közieked­hetik a kocsi belsejével, másrészt pedig a fenéklap szorosan hozzásimul a szemét szekrényhez, úgy, hogy mintegy hid gya­nánt szerepel a szemétláda és a g szek­rény között. A szemétládák tartalmát tehát minden akadály nélkül a szemét­kocsiba juttathatjuk. Hogy e közben a sze­mét szétöntését és mindennemű porképződést megakadályozzunk, a g szekrény mozgatható a fenekén két oldalfal van elrendezve, melyek­nek alakja pontosan megegyezik a g szek-

Next

/
Thumbnails
Contents