10439. lajstromszámú szabadalom • Újítások hajlékony fémcsöveken

Megjelent 181)8. évi január hó 25-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIR A S 10489. szám. XYI/a. OSZTÁLY. Újítások hajlékony fémcsöveken. BUDOLPH KÁROLY GYÁROS PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 15-ike Azon fémcsövek, melyek csavarvonal men­tén összegöngyölt, profilírozott fémcsíkból és ezen tekerületek közé beillesztett kaucsuk­csíkból állanak, azon hátránnyal bírnak, hogy a csőnek erős görbe szerint való hajlításánál, vagy ha a cső igen nagy belső nyomásnak van alávetve, a kaucsukcsík az azt tartó csavarszerű fémcsík szélei által erősen összeszoríttatik és természetes ruganyos­ságánál fogva a támadó hézagokon egész­ben vagy részben kifelé vagy befelé szorul, mi által a cső tömítettsége megszűnik. A jelen találmány tárgyát képező újítás már most ezen hátrány kiküszöbölését czé­lozza, mely az ily csövek alkalmazását eddig gyakran lehetetlenné tette. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egyik foganatosítási alakjában van bemu­tatva. A 1. ábra az ily csőnek hosszmetszetei kinyújtott állapotban. A 2. ábra ugyanaz hajlított állapotban; A 3. ábra pedig a csőnek nagyobb léptékű hosszszelvénye. A mint a 3. ábrából látható, a csövet képező fémszalag a két ellenkezően hajlított a b c és c d e részből áll. Az áthajtott a és e szélek a tekerületek kölcsönös össze­kötésére szolgálnak. Ezen szélek egyikéhez csatlakozóan, pl. e-nél a fém még egy fg csatornába van hajlítva, mely a ruganyos x csík befogadására szolgál, mely utóbbi a fémcsíknak összegöngyölése után ezen csa­varmenetű csatornában megmarad és a szomszédos tekerületnek csaknem egyenes b részével egyetemben tömítő összeköttetést létesít. Mihelyt a csőnek spirálisai egymásról eltávolodnak (lásd a 2. ábra fölső MN részét), az egyik csavarmenetnek a széle a szom­szédos menetnek e széléhez fekszik. Midőn azonban a tekerületek egymáshoz közeled­nek (lásd a 2. ábra alsó R S részét), akkor a c szél a b és d részek szélességéhez képest az említett csatornának g széléhez vagy a szomszédos tekeriiletekiiek a szélé­hez fekszik. A cső meghajlítása által vagy a belső nyomás folytán előidézett nyomó­erők" minden esetben a tekerületek szélei között, tehát fémes részek között érvénye­sülnek és az x csíkot, mely mindig a csa­tornának előnyösen kissé kúpos/"és g felü­letei között marad, semmiképen sem befo­lyásolják. Ezen csík nem kényszeríttetik fészkének elhagyására és a cső meghajlítása­kor a szomszédos csavarmenetnek igen cse­kély görbülettel bíró belső b fölülete mentén csúszhatik.

Next

/
Thumbnails
Contents