10419. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés hegesztett lánczok előállítására

Megjelent 1 898. évi január hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL ZABADALMI LEIRAS 10419. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés hegesztett lánczok előállítására. MÁHRISCH-SCHLESISCHE ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR DRAHTINDUSTRIE CZÉG TROPPAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 31-ike. A bejelentés tárgyát képező találmány hegesztett lánczok előállítására való eljá­rásra és berendezésre vonatkozik. A mellékelt rajzokban: 1. ábra a hajlító gépnek eliilnézete. 2. ábra ugyanezen gépnek oldalnézete. 3. ábra ezen gép hajlító részeinek föliil­|ézete nagyobb léptékben. 4. ábra a súroló lapnak távlati képe. 5. ábra a tekervényeknek munkadarabokra faló szétvágására szolgáló gép elülnézete. 6. ábra ugyanennek oldalnézete, részben letszetben. 7. ábra egy összehajlított rúd távlati képe. 8. ábra egy részletet, mely a inetszőberen­tdezésnek az összehajlított rúdra való beha­jtását szemlélteti. 9. ábra egy az összetekert rúdról levágott lánczszem nézete. 10. ábra a lánczszemek izzítására szolgáló gázkemencze metszete. 11. ábra egy oly kemencze metszete, a melyben szilárd tüzelő anyag használtatik. 12. ábra ezen kemenczék födelének fölül­nézete. 13. ábra egy, a szemek hegesztésére szol­gáló lábhajtású kalapács nézete. 14. ábra egy mótor által hajtandó kalapács nézete. Az 1—4. ábrák egy vasrúdnak megfelelő tekervényekbe való összehajlítására szolgáló gépet ábrázol. 2 a gép állványa és 3 egy tengely, mely a 4 transzmisszió által hajtatik. Ezen 3 ten­gely mellső végén közönséges hosszúkás, vagy tojásdad 5 csappal bír, a mely 6 csavarok segélyével a tengelyhez van erő­sítve. 7-el egy hajlító korong van jelezve, a mely egy kétkarú 8 emeltyűre szereltetik és 9 lábemeltyű, 10 összekötő rúd és 11 spirálrugó által működtetik. 12 egy kézzel működtetett zárókilincs, a mely által az emeltyű kívánatra lenyomott állapotban rögzíthető, 13 vezetőkorong a hajlítandó rúd számára és 14 egy surolólap, a melynek 15 munkaföliilete ferde, a mint a 4. ábrában föl van tüntetve, úgy hogy a rúd, illetve annak utolsó tekervénye, a mely ezen munkafölületre támaszkodik a többi, már meglévő tekervény mellé fekszik. Az 5 csap a hosszúkás üreggel biró 16 gyűrűbe illik, mely utóbbi 17 kampóval bír; ezen kampó alá helyeztetik a hajlítás megkezdésénél a vasrúd vége, mire az 5

Next

/
Thumbnails
Contents