10415. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tüzelőanyagok szenesítésére vagy kokszolására

Meg-jelent 1898. évi január lió 21-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10415. szám, II/a. OSZTÁLY. Eljárás tüzelő anyagok szenesítésére vagy kokszolására. BÁSCH ANTAL SZÉNKERESKEDŐ ÉS GRAEPEL HUGÓ GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 27-ike. A tüzelőanyagok szenesítése vagy kokszo­lása tudvalevőleg a széntartalom gyarapítá­sát, vagyis ezen anyagok tüzelési értékének fokozását czélozza, miközben a kokszolandó tüzelőanyagok természete szerint többé­kevésbbé értékes melléktermények nyeré­sére is lehetünk tekintettel. Ismeretes, hogy az általában könnyen szenesíthető és kokszolható tüzelőanyagok közt is gyakran találtunk olyanokat, melyek ezen folyamatok alatt változatlanok marad­nak, de fordulnak elő azonkívül nagy mennyi­ségben egész szénfajok is, melyek a száraz desztillálásnak teljességgel ellentállanak, úgy hogy értékesebb anyaggá föl nem dolgoz­hatók. Ennek következtében ezen, már kül­sőleg is fölismerhető tüzelőanyagok a bányák­ban nagy mennyiségekben fölhalmozódnak anélkül, hogy csekély fűtőképességüknél fogva értékesíthetők volnának. A felen találmány tárgyát már most oly eljárás képezi, mely szerint tüzelőanyagokat könnyebben és gyorsabban szenesíthetünk és kokszolhatunk, mint az az eddig szokásos eljárások segélyével lehetséges volt. Beható vizsgálatok eredményeképen isme­retes, hogy az említett tüzelőanyagoknak kokszolásukkal szemben tanúsított visel­kedése a szabad hydrogentartalomnak a lekötött hydrogentartalomhoz valő viszo­nyától függ. A föltalálok által megejtett kísérletek azt bizonyítják, hogy a tüzelőanyagok szene­sítése vagy kokszolása szénenynek és hydro­gennek megfelelően kötött állapotban való bevezetése által rendkívüli mérvben elő­mozdítható. A jelen találmány tárgyát képező eljárás tehát abban áll, hogy az ily tüzelő anyagokat a kátránydesztilláczió termékeivel keverjük, mely utóbbinak frakcztionálási hőmérsékletét a szenesítendő vagy kokszolandó tüzelő­anyagnak természete szerint határozzuk meg. Az ezen eljárás alapján végzett gyakor­lati kísérleteinkből megállapíttatott, hogy eddig egyáltalán nem, vagy csak nehezen kokszolható tüzelőanyagok a jelen találmány tárgyát képező eljárás szerint kezeltetve, aránylag rövid idő alatt kokszolhatok és ezenkívül jelentékeny mennyiségű gázter­mékeket is szolgáltatnak. így pl. a szokásos módon nem kokszol­ható erdélyi barnaszénnel a fönti eljárás szeriig-, melynél ezen esetben előnyösen alkal­mazandó kátránydesztilláczió-termékül naph-

Next

/
Thumbnails
Contents