10397. lajstromszámú szabadalom • Bádogkapcsok a dobozgyártáshoz

( Megjelent 18í)8. évi január lió 2L-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10397. szám. XIII/c. OSZTÁLY. Bádogkapcsok a dobozgyártáshoz. PARTZSCH FRIGYES TECHNIKUS KLEINBAUCHLITZBAN (SZÁSZORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 3-ika. A dobozgyáripar és hasonló iparok kéreg­papír vagy más anyagból készülő dobozok összeillesztésére, a kéregpapírdarabok szélei­nek szegélyezésére és más hasonló czélokra oly, többnyire szalagalakú kapcsokat hasz­nálunk, melyeknél a fogak, melyek segélyével a kapcsok a munkadarabra erősíttetnek, a szegély bemetszése és a bemetszett helyek áthajlítása által hozatnak létre. Ezzel szemben jelen találmány abban álb hogy a fogakat a kapocs szélén tisztán nyomás, azaz bizonyos részeknek kihúzása által a hát síkjából idézi elő, mely helyek a háttól nem egyenes, hanem görbe, meg­tört vagy görbékből és egyenesekből össze­állított, a kapocs eredeti helyéből kiinduló és abba visszafutó vonal által határoltatik. Ennek folytán a találmány szerint a fog­profil és áthajlítási hely görbe, míg a kész kapocs, ha előbb sima szegélyű volt is, öblökkel és előugrásokkal van ellátva. Ezáltal elérjük : 1. Hogy minden stanczolás vagy metszés (sima szegélyű kapocs-szalagoknál) fölösle­gessé válik, ezzel a metszetek gyakori nehéz köszörülése, mely igen költséges és a finom előugrásokban és élekben, mely az apró fogak számára a bevágásokat hozzák létre, igen gyakran megrepednek. 2. Hogy ha a nyers, meg nem munkált bádogszalag a fogak kinyomását megelőző vagy azzal egyidejű stanczolás által az egész­ből kidolgoztatnak vagy a szegélyeken kimetszetik, legalább a finomabb, érzékeny szerszámélek, melyeknek a fogakat kellene kivágni, 1. szerint kímélteinek. 3. Hogy a keresztmetszetben görbített fog aránytalanul merevebb és a munkadarabba való beütésnél erősebb, mint a sík, a háttal egyenes vonalban összefüggő fog; ez utóbbi­nak csekély hajlítási szilárdsága van és az egyenes vonalú áthajlítási hely czélnak meg nem felelő módon lemez-csuklót képez, úgy hogy a beverésnél könnyen összehajlik, míg a görbített fog egy profilírozott tartónak megfelelő szilárdsággal bír és a görbített hajlítási hely nem működhetik csukló módjára. 4. Hogy a 3. alatt jellemzett tulajdonság­gal bíró fogak sajtolására könnyebb, véko­nyabb és kevésbbé kemény és rideg anyag alkalmazható. A 2. alatt mondottakból következik, hogy a nyers kapcsok (bádogszalagok) előállítá­sánál a sajtolás mellett stanczolás, metszés s általában másnemű megmunkálás is elő­fordulhat ; maguk a fogak azonban mindig — és ez jellemző — a fönt leírt módon,

Next

/
Thumbnails
Contents