10389. lajstromszámú szabadalom • Eljárás matricza rudak előállítására soröntőgépek számára

Meg-jelent 1898. évi január lió 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI g^H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10389. szám. IX/e. OSZTÁLY. Eljárás matriczarudak előállítására soröntö gépek számára. SCUDDEB WILBUB STEPHEN GÉPÉSZ BROOKLYNBEN (É. A. E. A.). A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 14 ike. A jelen találmány matriczarudak vagy lemezek előállítására vonatkozik sorszedő-és öntő-gépek, különösen az ismeretes mono­line-rendszerű szedő-gépek számára. Ily matriczarudakat már eddig is állítot­tak ugyan elő vörösréznek vagy egyéb fémeknek elektrolytikus lecsapődtatása által, de ezen eljárás szerint egymástól független, külön matriczákat egyenként kellett össze­állítanunk a inatriczarudaknak hézagolásai szerint, a mi sok nehézséggel járt és kisebb-nagyobb számú tökéletlen matricza­rúd előállítását eredményezte. Bizonyos számú külön öntött matriczának vagy fém­typnek összeállításakor a preczizítás rend­kívül szenved, mivel pl. 1 10 mm. nyi különbség a matriczarúd gyártásában 24-szer sokszorosíttatik, mely matriczarúd, a mint ez a monoline-rendszerű gépeknél szükséges, egyik élén számos bevágással bir. A jelen találmány czélja főleg oly mat­riczarudak gyártásának javítása és egy­szerűsítése, melyek széleiknek hézagaiba elektrolytikus úton lecsapódtatott fémbe mélyített formákkal vannak ellátva, hogy a matriczarudak pontatlanságait elkerüljük; a jelen találmány továbbá a relief-formákkal biró typerudakról tetszőleges számú oly matriczarúdnak ellőállítását teszi lehetővé, melynek mélyített (intaglio) formái teljesen megegyeznek a relief-formákkal, melyek szabatosan elhelyezhetők és melyek minden tekintetben tökéletesek, ha a typerudak tökéletesek. A jelen találmány továbbá elkerülhetővé teszi az egymással össze nem kötött és függetlenül mozgatható matriczáknak vagy typeknek alkalmazását a matriczarúd-le­mezekkel a mélyített formáknak elektroly­tikus úton eszközölt előállításánál; végül a jelen találmány tárgyát oly elrendezés ís képezi, melynél a patriezák, melyeknek segélyével a mélyített formák a matricza­rudakban előállíttatnak, gyakorlatilag össze­függő egészet képeznek, mely könnyen és éppen úgy kezelhető, mint egy egyetlen typerud, a nélkül, hogy az egyes patriczák­nak egymástól függetlenül való elmozdulása vagy eltolódása az elektrolytikusan lecsa­pódó intaglio-formák előállítása közben le­hetséges volna. Ezen újítások a mellékelt rajzban van­vak föltüntetve, melyben: Az 1. ábra az első főmatricza-rúd oldal­nézete. A 2. ábra a type- vagy patriezatartó egy részének oldalnézete. A 3, ábra hasonló nézet, mely a fomat-

Next

/
Thumbnails
Contents