10332. lajstromszámú szabadalom • Padlózat

Megjelent 1 8í>8. évi január hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10382. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Padlózat. LOEWI ADOLF KERESKEDELMI TANÁCSOS BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 19-ike. A jelen találmány tárgyát új szerkezetű padlózat képezi, mely az eddigi jobb padló­zatok azon czélján kívül, hogy a padló­deszkák összetolódása esetleges zsugoro­dásnál lehetővé tétessék, még azon előnnyel is bír, hogy a padlódeszkáknak magassági irányban való meglazulásánál is azokat könnyen hozzáférhetővé tett csavarok segé­lyével mindig újból kényelmesen megerő­síthetjük és ezáltal a lazulás helyén ismét tömör összeköttetést létesíthetünk. Ezen szerkezetnél egyszersmind gondoskodás tör­tént aziránt is, hogy a padlódeszkák ágya­zása is hordképes legyen, míg számos eddig javasolt elrendezésnél az eltolhatóság csak a hordképesség rovására volt elérhető. Az 1. ábra a padlózat fölülnézete. A 2. és 3. ábrák nagyobb léptékű met­szetek. A 4. ábra nagyobb léptékű perspektivi­kus nézet. A mint a rajzból látható, a C deszkák végei a B ágyfákon nyugosznak. Két C deszkasornak egy közös B ágyfán nyugvó, egymás felé néző végei az A fémléczen vezetődnek, mely kétoldalt az ezen C desz­kák végein alkalmazott hornyokba nyúl és pedig úgy, hogy a két sor deszkáinak egy­más felé néző végei bizonyos távolságban tartatnak egymástól. Az A fémléczek az ezen végek között támadó résben F1 csa­varok segélyével vannak a B ágyfákhoz erősítve. Ugyancsak ezen résben a fémlécz fölső oldalán a G fémcsúcsok vannak ki­képezve, melyek arra szolgálnak, hogy a résbe befektetett és azt kitöltő F faléczet állásában megtartsák. A C padlódeszkákat a B ágyfák helyett vak padlóra is helyezhetjük és természetes, az A léczek befogadására szolgáló hornyok helyett tetszőleges alakú fáczot is alkal­mazhatunk, valamint, hogy a deszkákat az ágyfákra nem csak merőlegesen, hanem rézsútosan vagy halcsontszerűen is elren­dezhetjük. A padlózat lerakásánál a következőképen járunk el: A fal mentén futó K ereszték mellé (1. ábra) úgy fektetjük oda a C deszkákat, hogy azok végeikkel a B ágyfa közepéig érjenek. A deszkák hosszoldalába azután ismeretes módon facsapokat eresztünk és a deszkákat erősen összetoljuk. Az így egy­más mellé sorozott deszkák végeibe azután 3—4 m/m. vastag és krlbl. 4 c/m. széles A léczet úgy verjük be, hogy az krlbl. 11 /2 c/m. szélességben a deszkák hornyába nyúl­jon és hogy szélességéből még vagy 2V2 c/m

Next

/
Thumbnails
Contents