10320. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes ajtózár

Megjelent 1898. évi január hó 15-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10B20. szám. vill/d. OSZTÁLY Egyetemes ajtózár. IFJ. CZEILEB ISTVÁN ASZTALOSMESTER ARADON. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát egy ajtózár ké­pezi, melynek kilinccsel nyíló nyelvét kulcs segélyével zárhatjuk az ajtófél, illetőleg a másik ajtószár megfelelő kivágásába, mely állásában a nyelvnek a kilincse rögzítve, tehát az ajtó zárva van, és mely zár úgy jobbra, mint balra nyíló ajtó-szárnyakra egy­aránt alkalmazható. 1. és 2. ábra egy jobb ajtószárnyra alkal­mazott zárnak oldal- és elölnézete, az e nyelvnek normális állását vastag kihúzott, annak zárt állását vékony pontozott vonalak­ban tüntetve föl. 3. és 4. ábra egy bal ajtószárnyra alkal­mazott zárnak oldal- és elölnézete, az e nyelvnek normális állását vastag kihúzott, annak egészen nyitott állását vékony pon­tozott vonalakban tüntetve föl. 5., 6. és 7. ábrák részletek. A találmány tárgyát képező ajtózárnál az a a1 kétkarú emeltyű négyszögű a3 kivágá­sával a kilincs tengellyel, a 4 ac fölvételére szolgál és as csapokkal bír, melyek kö­zül az a4 csapot a zár A tokjában erősített k peczekre támaszkodó, és a3 tengelyre föl­illesztett a6 rúgó fölfelé emeli, miáltal az ae rúgó a kilincset, ha nyitottuk, normális hely­zetébe visszaviszi. A kilincsnek a rúgó által ezen helyzeten túl való emelését az a a1 emeltyű másik végén lévő a6 csap akadá­lyozza, azáltal, hogy b c emeltyű-rendszer b karjára gyakorolt forgatás által a b' csuklót a zár tokjának mellső falához támasztja, de továbbá az a'- csap főleg a kilincs lenyomá­sát közvetíti abc emeltyű rendszerre. Ne­vezetesen a zár A tokjába erősített s peczken a b c emeltyű-rendszer foroghatóan nyug­szik, melynek b karral b' csukló által össze­kötött c karja a kilincs lenyomása, tehát a b kar kivájásába fogódzó a6 csapnak emel­kedése által hátrafelé fog kitérni és miután a zár A tokjának l peczkére illesztett n rúgónak l1 gombja által az e nyelvre szo­ríttatik, ezt e fogánál fogva hátra fogja tolni, az n rúgónak V1 gombja ellenében, mely gomb, mihelyt a kilincset elbocsátjuk, az e nyelvet (5. ábra oldalnézet) eredeti normális állásába visszataszítja. Ezen egyik normális állást, melyet I. és 3. ábrák vastag vona­lakban tüntetnek föl, az n rúgó segélyével az e nyelvnek e6 csapjára csuklósan helye­zett d elzáró (6. ábra) állapítja meg, azáltal, hogy d1 fogával az A tokba erősített p peczekre l2 rúgó-gomb által szoríttatik. A p paczek még arra is szolgál, hogy az e nyelv mozgását az utóbbin levő e6 kivágás segélyével egyenes uton vezesse. A nyelvet tehát ebben az állásában a

Next

/
Thumbnails
Contents