10316. lajstromszámú szabadalom • Készülék szőlőtőkék kénezésére

Megjelent 18í)8. évi január Iió 14-én. MAGY. & KIR. SZABADALMI HIVATAL SZAB A D A L MI LEI R A S 10B16. szám. X/b.' OSZTÁ LY. Készülék szőlőtőkék kénezésére. BORTOLO BERTOLASO MÉRNÖK ZIMELLA-VERONÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 ápril 30 ika. Elsőbbsége 1897 márczius 26-tól kezdődik. Jelen találmány tárgya szőlőtőkéknek kénezésére szolgáló készülék. Lényegében a ként magában foglaló kéntartóknak fém­vagy növényi szövedékből készült szitával való összeköttetésből áll. vagy pedig egy átlyukasztott behúzattal van összekötve, mely forgó mozgás következtében jól elren­dezett mozgó-pálczikák segélyével a ként fölaprózza és átszitálja, míg alulról a készü­lékbe vezetett légáram a ként igen finom poralakban magával viszi és a tőkére lecsa­pódtatja. Ezen változat teljesen különbözik az eddig ismertektől, melyeknél kefék vagy egyéb szállítóeszközökkel a kén szilárdan álló szitaszemekeu átvitetett. Jelen változat tehát határozottan új és igen előnyös ered­ményt mutat, mi kísérletek által is be van bizonyítva. A zsákalakú kéntartó, mely az 1. ábrában hosszmetszetben, a 2. ábrában az 1. ábra* 7' V vonala irányában keresztmetszetben van ábrázolva, A B C D tokból áll, melynek egyik falán a G II 1 fúvó az L M fogantyú közvetítésével hozható működésbe. A fúvó által termelt préselt levegő az s szelep o nyílásán át az a b c henger alatt fekvő kamrába jut, honnan a ként a p nyí­láson keresztül magával viszi és azt a szőlőtőkékre lerakja. Az a b c henger arra szolgál, hogy a ként, mely fönt említett tokban tartalmaztatik, fölaprózza és szitálja, mi közben F L tengelye körül r g emeltyű közvetítésével osczilláló mozgást végez, mely az N kar nyílásai segélyével beállítható. Az abc henger F E tengelyén elhelyezett a korongokból áll, melyeknek fölülete két­harmad részében fémszövedékkel van borítva és b csúcsokkal ellátva, hogy ezek a ként törjék, illetve aprítják. Mihelyt a henger az oldalfalak között forog, a ként fölkavarja és összetöri, mely ezután a fémszövedék szemein keresztül a kivánt mennyiségben áthull. A keresztgerendán lévő mozgó v dugó egyidejűleg kénnel való töltésére szolgál. A készülhet vállszalagok segélyével hord­ják és épen úgy kezelendők, mint a rendes szőlőtőke permetezők. A 3. ábrában ábrázolt készülék egy kézi fúvót mutat A B C D tokkal összeköttetés­ben, melynek alján fémszövettel ellátott lengő (osczilláló) k henger, valamint a fönt leírt szerkezettel bíró hengerek vannak elren­dezve, a a-nál látjuk a korongokat a fém­szövettel és a b b keverőfogakat, valamint a fúvó által nyitható légszelepeket, úgy hogy a kén a légnyomás következtében az

Next

/
Thumbnails
Contents