10253. lajstromszámú szabadalom • Tömítő fémgyűrűk

Megjelent 18í)8. évi január hó 5-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10253. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Tömítő fémgyűrűk, LENHARDT ÉS GUHRAUER GYÁRI CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 2-ika. Jelen találmány tárgyát dugattyúrudak és mozgó gépalkatrészek stb. tömítésére szol­gáló fémgyűrűk képezik, melyek egyszerű­ségük és könnyű ellőállíthatóságuk. valamint olcsóságuknál fogva előnyösek. Mellékelt rajz 1. és 2. ábrája az egyik fémgyűrű fölülnézetét és körösztmetszetét, 3. és 4. ábrája az ehhez tartozó fémgyűrű oldalnézetét és a körösztmetszetét 5. és 6. ábrája ezen két gyűrű egymásba való he­lyezésének körösztmetszetét és fölülnézetét, 7. ábrája az ezen fémgyűrűkkel tömített dugattyúrudat nézetben és részben metszet­ben mutatja. A tömítés a tömítőszelencze hossza sze­rint 2—4. illetve több gyűrűpárból áll. Mind­együk gyűrűpár két a és b gyűrűből áll, melyek egyikének a belső átmérője egyenlő a köldökrúd átmérőjével, külső átmérője pedig valamivel kisebb mint a tömítő­szelenczéjé. A másik b gyűrű külső átmérője egyenlő a tömítőszelenczéjével, belső át­mérője pedig valamivel nagyobb, mint a köldökrúdé Mindkét gyűrű körösztmetszete trapezalaku és könnyebb szerelés, illetve a gyűrűk könnyebb kicserélhetése czéljából mindegyik gyűrű két helyen föl van hasítva, tehát két részből áll; fölszerelésnél a gyű rűk úgy illesztetnek egymásba, hogy a hé­zagok egymástól el legyenek fordítva, tehá* a hézagra test essék. A tömítőszelencze meg húzása által az a gyűrűk a köldökrúdhoz. b gyűrűk a tömítőszelencze falához szorít­tatnak. Hogy a gyűrűk minél jobban tömít senek, s a gyűrűk között a gőz ki ne mehes­sen. az összeillesztési helyeken a gyűrűk fölfekvési fölületének nagyobbítása szüksé­ges, a mi úgy eszközöltetik, hogy a két gyűrűnek egymásra való fölfekvési fölülete e derékszög alatti bevágásokkal láttatik el; e bevágások a tömítő fölületet nagyobbítják s egymásba illeszkedvén, a gőz kisurranását megakadályozzák. SZABADALMI IGÉNY. Tömítő fémgyűrűkjellemezve az által, hogy a tetszés szerinti fémből készült, egy­másba illő, trapezalaku, körösztmetszetű a és b gyűrűk egymásra fekvő fölülete e derékszögű bevágásokkal, illetőleg emel­kedésekkel van ellátva, mi által a tömítő fölület nagyobbíttatik s a gyűrűpárok fogszerüen egymásba kapaszkodván, a gőz kisurranását megakadályozzák. (1 rajzlap melléklettol.) t-ALLAI KK9Z VKN \Í AüSASÁU N (UM DÁJ A rUDAPXITkh

Next

/
Thumbnails
Contents