10215. lajstromszámú szabadalom • Eltávolítható edényfödél

Megjelent 1897. évi deczember lió 30-án. MAGY. ffíQí KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI I,EIRAS 10215. szám. XVIII/a. OSZTÁLY Eltávolítható edényfödél. WOLF RICHÁRD FRIGYES KERESKEDŐ BUCHHOLZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát egy födélvasalás képezi tetszőleges fülekkel vagy fogan­tyúkkal ellátott és üveg, porczellán, fém vagy más tetszőleges anyagból előállított edények számára, mely lehetővé teszi, hogy az edény födelét a födélsarkokkal együtt •eltávolítsuk. Ez által az edényt sokkal köny­nyebben lehet kimosni és kiöblíteni, továbbá a födeleknek rázás következtében való meg­rongálását elkerüljük; ezen szerkezet még azon gazdasági előnnyel is jár, hogy a gyakran megrongálódó födelet könnyen és olcsón lehet javítani. Azonkívül levehetők a födélvasalások az eltörött edényekről és minden költség nélkül új edényekre illeszt­hetők. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltüntetve, és pedig az 1. ábrában egy edény fülén elrendezett födélvasalás oldalnézete; a 2. ábrában a iödélvasalás elölnézetben. Az a födélsarok megerősítésére szolgál a czélszerüen derékszög alatt kiképezett és az edény fülébe eresztett b békó, mely a c födélnek d sarkával és az /" zárócsap­pantyúval kapcsolatban lévén, levehető. A b békó zárására szolgáló c födél be­csapódik az alsó végén kevéssé kifelé haj­lított g oldalfalba és szilárban nekiszorítja a b békó falait az edény fülének. Az edény födelének levételekor nem kell egyebet tennünk, mint a c födelet fölnyitni és a b békót az edény füléről leemelni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eltávolítható födélmegerősítés üvegek, korsók és más edények számára, jelle­mezve egy az a födélsarokhoz erősített és legczélszerűbben derékszögű b békó által, mely d sarnirral és f zárócsap­pantyúval van ellátva. 2. Az 1, alatt igényelt eltávolítható födél­megerősítés bármilyen füllel ellátott edé­nyek számára, melyeknél a fül azon része, hová a b békó megerősítendő, horonyszerű mélyedéssel van ellátva azon czélból, hogy a b békó jobban illeszkedhessék reája. « (1 rajzlap melléklettel.) I'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents