10212. lajstromszámú szabadalom • Gáznyomás szabályozó gázmótorokhoz

Megjelent 1808. évi január lio 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10212. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Gáznyomásszabályozó gázmotorokhoz. SCHRABETZ EMIL MÉRNÖK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 26-ika. Gázmotorok tápláló vezetékébe egy készü­léket kell iktatnunk, mely a vezetett gázt raktározza és a henger töltésénél gyorsan leadja, a nélkül, hogy ez a gázvezetékben uralkodó nyomásra visszahatást gyakorolna. Egy régebb szabadalmam szerint ezt a czélt oly módon érem el, hogy a gázt egy függélyes irányban vezetett, könnyen mozgó, vékony, függélyes falakkal biró henger alá és ebből a gázmotorba vezetem. Ennek a harangnak mindig úsznia kell, t. i. bizonyos viszonynak kell a bevezetett és az elfogyasztott gáz között lennie, mit oly módon érünk el, hogy a gázbevezető esőbe egy harang által elfoglalt helyzettől függő nyitású szelepet alkalmazunk, mely a harang fölemelkedésénél a bevezető-vezeték körösztmetszetét csökkenti, ellenkező eset­ben ellenben nagyobbítja. Következik ebből, hogy a harang és a szelep között kapcsolatnak kell lenni. Ekkor azonban az a hátrány válik érezhetővé, hogy a harang heves lefelé mozgásánál a szelep nyílása is épp oly gyorsan változik és így a vezetékben is nyomásingodozás lép föl. Bizonyos harang-helyzeteknél lehetséges az által, hogy a harang és a szelep között kis áttevést alkalmazunk, ezt a hatást tete­mesen csökkenteni, de csak annak az árán, hogy más harang-állásoknál a hatás kedve­zőtlenebbé válik és ekkor az okozott késedel­met nagyobb áttevés által kell kiegyenlíteni, mert a harang teljes elmozdulásának a szelep teljes elmozdulása kell, hogy megfeleljen. Az új regulátornál ez a hátrány teljesen elkerülhető. A harang és a szelep között az áttevést egy helyen megszakítjuk, úgy hogy a harang lefelé mozoghasson, a nélkül, hogy a szele­pet is magával vinné. A szelep mozgatása csak akkor fog történni, ha egy külön erő, pl. rúgó vagy súly magával viszi és a transz­misszió rászei között kapcsolatot létesít. Hogy azonban ekkor a szelep mozgása elég nyugodttá legyen, a mozgást az által kés­leltetjük, hogy egy a szeleppel kapcsolt tag egy gázalakú vagy még czélszerűbben csepp­folyós közegbe ütközik és ebben ellenállásra talál. Tehát tulajdonképen csak a szelepet váltjuk ki, a szelepet magát pedig egy külön erő mozgatja, melynek hatása egy hosszabb ideig tart. A harang fölemelkedése lassan történik, úgy hogy a transzmisszió részei kontaktusban maradnak. Szelep gyanánt egy tehermentesített szelep, legczélszerúb­ben egy fojtó csappanó alkalmazható. A késleltetést legczélszerúbben a készü­léket töltő folyadékkal végezhetjük,

Next

/
Thumbnails
Contents