10152. lajstromszámú szabadalom • Új máz és ehhez tartozó anyag

Meg-jelent 1897. évi deczember lió 23-áu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10152. szám. VlII/e. OSZTÁLY. Új máz és ehhez tartozó anyag. SILBEBSZTAIN BERNÁT ÉPÍTŐMESTER MOSZKVÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 21-ike. A tapasztalat, azt mutatja, hogy a belső és külső épületrészeken eleddig alkalmazott olajos vagy enyves festékmáz a nedvesség, hő és az időjárás behatásai stb. folytán csakhamar elpusztíttatik és így czéljának nem felel meg. A jelen találmány tárgyát már most oly máz-massza képezi, mely az azzal bemázolt tárgyakat számos éven át a nedvességtől megóvja, a könnyen éghető testeket tűz­állóvá teszi és a reárakodó piszoktól és portól egyszerű lemosás utján könnyen és tökéletesen megtisztítható. Ezen máz-masszának előállítása egysze­rűen akként történik, hogy körülbelül 50°,0 porrá tört, úgy nevezett kőczinkoxydot (égetett és porrá zúzott gálma- és vízüveg­keveréket) körülbelül 50%-nyi vízüveg­oldattal kézzel vagy valamely ismeretes ka­varó szerkezettel festéknek hozzáadagolásá­val vagy a nélkül, bensőleg összekever­jük. Ezen elegy-festéknek hozzáadagolása esetén szinházdíszletek. faépítmények és más effélék befestésére különösen alkalmas ; ha ezen keverékhez ólomfehért adunk, akkor az ekként nyert massza homlokzatok, lép­csőházak és különösen maguk a lépcsők számára azért alkalmas, mint hogy a masszá­nak a járás és tisztogatás folytán való lekopása teljesen ki van zárva. Mivel pedig ezen máz a falak vakolatával vagy falazatával, a lépcsőkkel és más effé­lékkel erősen összekötődik, annak lerepe­dezése, a mi például olajos vagy enyves festékmáznál bekövetkezik, teljesen ki van zárva, a mint azt az erre vonatkozó kísér­letek bizonyították, melyeknél a több máz­réteggel bevont tárgyak mindenféle hőmér­sékleti és időjárási viszonyoknak alávettetnek. Megjegyzendő még, hogy ajánlatos a színes mázzal ellátott falakat vagy egyéb tárgyakat a megszáradás után kőczinkoxydnak és víz­üvegnek tiszta keverékével bevonni. A máz 24 óra alatt megszárad és azután vízben oldhatatlan. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Máz, épületek külső és belső falai, hom­lokzatok, lépcsők, fatárgyak. színházi díszletek és más effélék számára, jelle­mezve az által, hogy a vele bemázolandó tárgyak kőczinkoxydnak és vízüvegnek keverékével és a szükséghez képest festéknek hozzáadagolásával vagy a nél­kül bevonatnak. 2. Mázmassza az 1. alatt jellemzett mázhoz, mely kőczinkoxydnak vízüveg vizes olda­tával való keverékéből áll. festék beada­golásával vagy a nélkül. PALLAS RÉsrvÉN. TÁBAASÁe NYOMDÁJA 8UDA*68TBN

Next

/
Thumbnails
Contents