10131. lajstromszámú szabadalom • Pörkölő-készülék

Megjelent 1897. évi deczember hó 23-án. MAGY. j|g KIR. szabadalmi ^^s hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 10131. szára. IV/i. OSZTÁLY. Pörkölő készülék. BRANDENBURG FERENCZ MÉRNÖK LENDERSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 13-ika. Elsőbbsége 1896 május hó 5-étől kezdődik. Az eddig használt serpenyőkkel ellátott pörkölő-kemenezéknél a kezelendő anyag a serpenyő egyik végén betöltetett, másik végén pedig kivétetett. Ha ezen eljárásnál a pörkölés nem volt elég tökéletes, a mun­kásnak az anyagot újra be kellett tölteni. Jelen találmány e hátrányt az által szün­teti meg, hogy lehetővé teszi, miszerint a pörkölés tetszés szerinti időn át megszakí­tás nélkül önműködően történhessék. A készülék két A B pörkölőserpenyőből áll. melyek hosszirányban úgy vannak ösz­szekötve, hogy a pörkölendő anyag A ser­penyőből a merítőlapáttal B serpenyőbe továbbíttatik, a B serpenyő másik végén alkalmazott merítőlapáttal pedig az A ser­penyőbe dobatik s így tovább, úgy hogy a serpenyőben levő anyag az a lengő-lapátok segélyével ismert mód szerint vitetik a ser­penyő egyik végétől a másikig és b c lapátokkal egyik serpenyőből a másikba fordíttatik. Ezen körmozgás mindaddig fönn­tartható, míg az anyag kellően meg nem pörkölődik. A serpenyő kiürítése a d nyíláson tör­ténik. Minthogy e készüléknél a pörkolési fo­lyamat önműködőlég megy végbe, a pörkö­lésre szolgáló tér az üzem alatt el is zár­ható s így a mérges anyagok belélekzése a pörkölésnél (mint pl. miniumgyártásnál a mérges porok és gőzök) el van kerülve. Ugyancsak a készüléknek azon előnye is megvan, hogy a hevítést a zárt térbe ve­zetett meleg levegővel eszközölhetjük. SZABADALMI IGÉNY. Pörkölő-készűlék, jellemezve az által, hogy a folytonos önműködő működés eszkö­zölhetése czéljából az A és B serpenyők úgy vannak összekötve, hogy A serpenyő merítőlapátja az anyagot B serpenyőbe, ennek merítőlapátja pedig A serpenyő másik végébe dobja, mi alatt a pörkö­lendő anyag körmozgást végez. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénylársnság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents