10130. lajstromszámú szabadalom • Tömlőkocsi a tömlődob tengelyében elrendezett vízvezetékkel

Az 1. és 2. ábra oly kiviteli alakot tüntet föl oldal- és elölnézetben, melynél a föntebb leírt atkatrészek alkalmazásba jönnek. Ennél a tömlődob egy k bakon nyugszik, melynek átbuktatása után az m fogantyúk segélyével az egész a kis l kerekeken eltolható. Nehogy az a dob szükségtelen forgásba is jöhessen, az ' e tengelyre két zárkerék van ékelve, melyeknek fogazata ellenkező irányú. Ezen zárkerekek mindegyike rögzíthető egy-egy o kilincs segélyével, úgy hogy a dob a kocsi eltolása alatt sem az egyik sem a másik irányban el nem foroghat. A 3. ábrában föltüntetett kiviteli alaknál a nagy kerekek elforoghatnak a kerékagyag által vezetett y tömítőszelenczékben. A tova­mozgatásra szolgáló m fogantyúk közvetlenül az e tengelyre vannak tolva. Itt is egy h csavaranya biztosítja a g tömítőszelenczét, illetőleg a kerekeket az e tengelyen való eltolódás ellen. Hogy egy vízforrásból egyidejűleg két tömlővel öntözhessünk, a 6. ábrán föltünte­tett kiviteli alaknál két a1 és a2 dob van alkalmazva, melyek a q kocsiállvány két oldalán egy r keretre vannak ágyazva. A két üreges e1 és e2 tengely a t1 ille­tőleg í2 csövek segélyével közlekedik az üreges q keréktengellyel. Ez utóbbinak végei a vízforrástól jövő tömlő kapcsolatának föl­vételére alkalmasan vannak készítve. A víz eszerint a vízforrásból az összekötő tömlőn át a q tengelybe jut. ebben megoszlik és a t1 í2 csőágakon valamint az üreges e1 és e2 tengelyeken át az a1 a2 dobokon lévő töm­lőkbe jut. Ezen elrendezés folytán egyetlen vízforrásból egyidejűleg két tömlővel öntöz­hetünk és nagy területet aránylag gyorsan föllocsolhatunk. A 7. ábra az eltolható bakra szerelt tömlő­kocsi oly kiviteli alakját mutatja, melynél két a1 és a2 tömlődob jön alkalmazásba és a kettőnek tengelye egy vonalban fekszik. Az e1 és e2 tengely egész hosszában üreges. Ezen kiviteli alak alkalmazása igen sokol­dalú, mert a föntebb leírthoz hasonlóan ez is alkalmazható egyidejűleg két tömlővel való öntözésére, a mikor is a vízforráshoz csatlakozó tömlőből a víz az egymáshoz csatolt el e2 tengelyeken, az fl p csőágakon és a két a1 és m2 dobon levő tömlőkön ve­zettetik át. Az e1 illetőleg e2 tengelynek túlsó vége természetesen elzáratik, valamely módon. Ezen kiviteli alaknak egy különösen elő­nyös alkalmazási módja, a mint az a 8. áb­rán föl van tüntetve, abból áll, hogy igen nagy tömlőhossz elérése czéljából két tömlő a két a1 és a3 dob által egymással össze­kapcsolható. Az egyik a1 dob tömlője a víz­forrással kapcsolatos 2 tömlőből a vizet a dobok üreges el és e2 tengelyeibe és innét a másik dobon levő tömlőbe vezeti, mely egy öntözőben végződik. Ezen esetben az e' és e2 tengelyek külső végeiken természetesen elzáratnak. A tömlődoboknak véletlen elfor­dulását itt is két ellenkező irányú fogazattal ellátott zárkerék akadályozza meg. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tömlőkocsi, jellemezve az által, hogy egy vízszintesen ágyazott a dobon egymás mellé sorakozó menetekben fekvő tömlő­höz egy csapágyként vagy kerékágyként szolgáló g tömítőszelenczében forgó üre­ges e tengely által víz vezettetik a tö­mítőszelenczéhez csatolt tömlőből. 2. Az l. alatt igényelt tömlőkocsi, jellemezve az által, hogy annak dobja két ellenkező­kép irányuló fogazattal ellátott n 0 zár­kerék által véletlen elfordulás ellen biz­tosíttatik. 3. Az 1. alatt igényelt tömlőkocsi, jellemezve az által, hogy két vagy több tömlődob­nak üreges e tengelyei akként vannak egymáshoz kapcsolva, hogy az illető töm­lők akár egymás után (8. ábra), akár egymással párhuzamosan (6. ábra) kap­csolhatók legyenek. (2 rajzlap melléklettol.) Palias részvénytársaság nyomdája Budapestéit

Next

/
Thumbnails
Contents