10101. lajstromszámú szabadalom • Tűzoltó folyadék és készülékek annak fölhasználására

Megjelent 181)7. évi tleczember lió 18-án. MAGY 'JPÉLKI R ' SZABADALMI J|j|l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10101. szám. XVIII/b. OSZTÁLY Tűzoltó folyadék és készülékek annak fölhasználására TOMBEUR JÓZSEF GYÁROS BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 26-ika. Jelen találmány tárgya egy tüzet oltó fo­lyadék és az annak alkalmazására való ké­szülékek. A tüzet oltó folyadék áll: 20 liter víz, 10 kg. kénsavas agyagföld, 16 kg. borax, 0-8 kg. borónsav keverékéből. Ezen folyadékot hordozható kézi oltóké­szűlékeknél egy kéziszivattyú segélyével, nagyobb készülékeknél pedig valamely nyo­móvezetékből vett vízsúgárnak injektorszerű működésével szívjuk föl és a vízzel együtt az égő tárgyra vetjük. A hordozható kézi oltókészűlék a mellé­kelt rajzok 1—6. ábráiban van föltüntetve és pedig : az 1. és 2. ábra a teljes készülék oldal és fölülnézete, a 3. ábra a teljes készülékhez alkalma­zott kézifecskendő hosszmetszete, a 4. ábra a 3. ábra x—x vagy z—z vo­nalai szerinti keresztmetszete, az 5. és 6. ábrák a kézi oltókészűléket a folyadéktartály gyanánt szolgáló állvány­nyal és állványlemezzel kapcsolatban mu­tatják, a 6. ábra az 5. ábrában egymás fölött el­helyezett három alkatrészt egymástól elkü­lönített helyzetben mutatja. Az egy személy által hordozható kéz oltó készülék lényege áll a B hordszíjak­kai ellátott homorú hátfallal bíró 11 edény­ből T vezetékkel és egy utóbbival össze­kötött szívó és nyomó szivattyúból (3. ábra). Az 11 edény tetején csuklósan megerősí­tett C födővel van elzárva és egy A hord­kengyellel bír. Az R edény legalsó szélén elhelyezett, egy csappal elzárható kifolyó­nyílás a hajlékony T cső segélyével a 3. és 4. ábrákban föl tüntetett kettős működésű szívó és nyomó szivattyúval áll kapcso­latban. Az a szivattyúhenger (3. ábra) az e és f csövekkel együtt mindkét végükön a sze­lepeket magukban foglaló k és / szelepházba vannak foglalva, a midőn a k szelepház az a szivattyűhengernéi át van fúrva, míg az l szelepház az a hengert elzárja. A k és l daraboknak az a e és f hengereket befogadó mélyedései egy-egy a1 e1 f1 csatorna útján (4. ábra) a k és l darabokban elrendezett és v csavarral elzárható tulajdonképpeni szelepházzal állanak kapcsolatban, melyek­ben az m1 í1 orsók által vezetett u t szele­pek vannak elrendezve. Ha a b dugattyú balról jobbra mozog, akkor a k szelepház t szelepének kinyílásával a g toldalékkal ösz­szekapcsolt T vezetékből az e csövön át fo­lyadék szívatik föl, mialatt a b dugattyútól

Next

/
Thumbnails
Contents