10100. lajstromszámú szabadalom • Újítások érmek és hasonlók öntési eljárásnál valamint a hozzá való öntvényeken és készülékeken

/ if l vy / Megjelent 1897. évi deczemher hó 18-án . MAGY. A IvIR. / i / SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10100. szám. XVI/g OSZTÁLY. Újítások érmek és hasonlók öntési eljárásánál, valamint a hozzávaló ötvényeken és készülékeken. TUERK KÁROLY EMIL MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 21-ike. Jelen találmány tárgyát érmek előállítá­sára szolgáló eljárás, valamint az ehhez szükséges ötvény és készülék képezi, mely­nek czélja, hogy az érmeket könnyen és gyorsan állíthassuk elő; fölhasználható azon­ban a találmánybeli eljárás és készülék másféle fémtárgyak előállítására is. Az eljá­rásnál használt készülék áll egy olvasztó­ból. a melyben a fölhasználandó fémet nagy nyomás alatt olvasztjuk meg, továbbá 'egy légsűrítőből, mely az olvasztóban a kellő nyomást előállítja, végül egy formáló-szek­rényből melyekben az érmek elő és hát­lapjait előállító formák mozognak, a melyek közé a fémet nyomás alatt beszorítjuk. Az összecsukott formák közé jutó fém nyomása alatt a formák az érem falvastagságának megfelelő mértékben eltávolodnak egy­mástól. Mellékelt rajzokban egy, a jelen talál­mánybeli eljárás szerint való érem készíté­sére alkalmas készülék van*föltüntetve. 1. ábra a készülék oldalnézete és rész­ben a 2. ábrabeli I- 1 vonal szerinti met­szete. 2. ábra a készülék fölülnézete az olvasztó födelének és a sürítőnek eltávolítása mellett. 3. ábra az olvasztó födelének fölülnézete. - 4. ábra vízszintes metszet az 1. ábrabeli 4—4 vonal szerint, mely az olvasztó föde­lének egy darabját nézetben mutatja. 5—9. ábrák részletek. 10. ábra a formáló készülék elölnézete az 1. ábra bal oldaláról nézve. 11. és 12. ábrák függélyes metszetek a 2. ábrabeli 11 12. vonal szerint, ugyan­azon oldalról nézve. 10., 11., 12. ábrák a formáló készüléket három különböző állás­ban mutatják. 13. ábra metszet a 2. ábrabeli 13—13 vonal szerint. 14., 15. és 16. ábrák a formáló készülék­nek részleteit. 17. ábra a légsűrítő előlnézetét, 18. ábra a légsűrítőnek függélyes met­szete az 1. ábrabeli 18—18 vonal szerint mutatják. 9. és 18. ábrák nagyobb léptékben van­nak ábrázolva. ^fef'; 19. ábra vízszintes metszet a 18. ábrabeli 19—19 vonal szerint. Az 1—í. ábrákban föltüntetett olvasztó az A állványra helyezett R olvasztó-tégely­ből áll, mely A" karimájánál fogva van az A állványhoz erősítve. A állvány henger­alakú és vasbádogból van készítve. A áll-

Next

/
Thumbnails
Contents