10088. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas lövegtömítés gyorstüzelő lőfegyverek számára

Megjelent 1807. évi deczember lió 20-án. iMAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10088. szám. XIXa/. OSZTÁLY. Rugalmas lövegtömítés gyorstüzelő lőfegyverek számára. MOHR FRIGYES MÉRNÖK MAGDEBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 26-ika. Jelen találmány czélja a gyorstüzelő fegy­vereknél eddigelé nélkülözhetetlen töltény­hüvelyeket kiküszöbölni, minek különösen katonai fegyvereknél van nagy jelentősége, mivel a töltények súlya a katonai fölsze­relésben lényeges szerepet játszik. A mellékelt rajzon : 1. ábra a fegyvercsőnek hosszmetszete, nyílt závárzat mellett, 2. ábra a závárzatot záró helyzetben tün­teti föl. A závárzatba az A tömítő test van illesztve mely mellső fölületén egy vékony, gyűrű­alakú, rugalmas a nyúlvánnyal bír. Ha a závárzatot zárjuk, ezen nyúlvány a fegyver csövéhez szoríttatik, úgy, hogy azt szorosan és légmentesen megfekszi (2. ábra). Ezen a nyúlvány az ékkel egy darabból is készülhet, czélszerűbb azonban külön elrendezni, mert akkor megsérülése esetén könnyen kicserélhetjük. A rajzon a találmány tárgya ékzávárzatra alkalmazva van föltüntetve, természetesen azonban ugyanezen tömítést csavar és ex­czenterzávárzatnál is alkalmazhatjuk. A 3. ábrában az a1 nyúlvány néma závár­zaton, hanem a fegyver csövén van elren­dezve; ezen esetben is a nyúlvány műkö­dése ugyanolyan, mint az fönn le volt írva. Hogy a1 nyúlvány ezen kiviteli alaknál is könnyen kicserélhető legyen, azt nem köz­vetlenül a csőben, hanem annak egy hüve­lyében rendezzük el. SZABADALMI IGÉNY. Rugalmas lövegtömítés lőfegyverek számára, jellemezve egy gyűrűalakú, rugalmas a, illetőleg a1 nyúlványnak tömítő test gya­nánt a závárzaton vagy a csövön való elrendezése által. (1 rajzlap melléklettől.) PAUA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents