10062. lajstromszámú szabadalom • Készülék világítógáz nyomásának fokozására

Megjelent 1897. évi deczember lió 14-én. MAGY. fífeí KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10062- szám. II/e. OSZTÁLY'. Készülék világító gáz nyomásának fokozására. BOTHGIESSER GYÖRGY MÉRNÖK DÜSSELDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 12-ike. Ismeretes, hogy a gáz-izzófényü lángokba nagy nyomás alatt vezetett gáz erősebb fényhatást hoz létre, mint a közönséges gazométernyomás alatt álló: s hogy a nagy nyomás alatt álló gáz eddigelé még nincs általánosan alkalmazva, abban leli magya­rázatát, hogy komplikált szerkezetű, s gép­vagy kézi erővel hajtott szivattyúkat kellene e czélra a gázvezetékbe iktatni, a mi nagy költséggel járna. Jelen találmány tárgyát egy egyszerű be­rendezésű gáznyomó készülék képezi, melyet injektor módjára a vízvezetéknek nyomás alatt lévő vize működtet. Az m vízvezetéki csőre alkalmazott e cső­ágak végei, az a szívókamrával kapcsolatos d injektor csövek fölső végeibe torkolnak. Az e csöveken át a d injektor csőbe beömlő vízsugár magával sodorja a b csövön át az a szívótérbe ömlő s csekély nyomás alatt álló gázt, s a c tartályba viszi, honnét a gáz nagyobb nyomás alatt az l csövön keresztül az izzó lámpákba jut. A gáz nyomását a c tartály belsejében alkalmazott f függélyes cső segélyévél tesz­szük állandóvá, f cső ugyanis alul a c tar­tály fenekén levő vízbe ér, fölül pedig az i csőtoldat közvetítésével a küllevegővel közlekedik. A c tartályban ezenkívül a szű­kebb g szabályozó-cső van elrendezve, mely a c tartály alsó részét az a szívó-térrel köti össze. A c tartály fenekén levő nyomó-vizet a fölötte lévő gáz &-nál az f csőbe nyomja föl mindaddig, míg a víz fölszíne a h csőnek f1 torkolatát el nem érte, a mikor is a víz a h csövön át a készülékből kifo­lyik. Mindaddig tehát, míg az f csőben fog­lalt vízoszlop egész a h csőnek f1 torkolatáig nem emelkedett, a gáz nyomása még min­dig nő és a fölösleges víz h csövön át ki­folyik úgy, hogy a c tartályban foglalt gáz mindig az n1 n vízoszlopnak megfelelő nyo­más alatt fog állani. A g cső úgy van elrendezve, hogy alsó vége a kívánt mértékű nyomásnál a víz fölszínéig ér. Ha tehát a c tartályban a gáz­nyomás emelkedik, s így a benne lévő víz fölszíne siilyed, a g csőben foglalt víz a sokkal kftebb nyomású a szívó-térbe ömlik s a mennyiben most a g cső alsó torkolata a gáztéfrel közlekedik, gáz is átmegy az a szívótérbe. Ennek következtében a c tartály­ban foglalt gáz nyomása csökkenni fog, s a tartály fenekén levő víz fölszíne emelke­dik mindaddig, míg az a g cső torkolatát újból el nem födi. Azon víz és gáz, mely a g csövön át az a szívótérbe nyomatott, a d injektor-csöveken át ismét a c tartályba jut.

Next

/
Thumbnails
Contents