10037. lajstromszámú szabadalom • Recze szövet tisztító szitálógépek számára

Megjelent l!St>7. évj deezember hó 7-én. MAGY. <Ég K1R. SZABADALMI L|£| HIVATAÍ SZABADALMI LEÍRÁS 10037. szám. X/i. OSZTÁLY. Recze-szövet tisztító szitálógépek számára SCHULZE VILMOS RÓBERT MOLNÁR DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 29-ike. Az eddig ismert ilyen tisztítóknak nagy hibájuk volt az, hogy a recze-szövetet igen rövid idő alatt elpusztították, mi által hasz­nuk kétessé vált. Egy másik hátrányuk abban állott, hogy segélyükkel eddig nem volt lehető a bedugult szöveteket újra használ­hatóvá tenni. Jelen találmány tárgya egy oly berendezés, mely a bedugult recze­szöveteknek tisztántartására és tisztítására szolgál, anélkül, hogy az említett szövetek idő előtt tönkre mennének; ellenkezőleg ezek használhatóságának tartama tetemesen növekszik, a mennyiben jelen tisztító készü­lék a szövettől oly anyagokat, melyek reá káros kémiai hatással vannak, távol tart. A találmány tárgyát képező recze-szövet­tisztító lényegében mindkét végükön föl­függesztett gummi-zsinegekből áll, melyek a készülék forgása folytán a recze-szövetet végig söprik és vibráló mozgásba hozzák. Mellékelt rajzok a reczeszövet-tisztítónak a gép rendszeréhez alkalmazott különböző alkalmazásait mutatják be. 1. és 2. ábra pl. annak hengerszitáknál való alkalmazását mutatják be, mely elren­dezésnél, mint 3 ábra nagyobb részletben föltünteti; az egymásba hurkolt b gummi­zsinórok c szita-henger fölött egy a lemezen vannak fölfüggesztve; hogy geknek hatását növeljük, alsó hurkaikba hossz-elrendezésük irányában egy másik gummizsineget húzhatunk be. mint 3 ábra pontozottan mutatja, melyek, miután a gummizsinegeket terhelik, ezeknek tisztító­képességét növelik. 4. ábra egy a találmánybeli tisztítóval ellátott czentrifugál szitagépnek nézete. 5. ábra annak metszete. Ez utóbi esetben a gummizsinegek a henger kerületén egymás mellett elrendezett hosszirányú d bordákra erősített e lemezekre vannak függesztve olyanformán, hogy az egyes zsinegek egymást keresztezve, lazán függenek és a gép forgásánál a recze­szövetet súlyuk és rugalmasságú knál^fogva vibráló-mozgásba hozzák. Ezen elrendezés­nél. különösen hosszú mezőknél a tisztítók hatását azáltal növelhetjük, hogy hossz­irányban még más, a, 4 ábrában pontozva föltüntetett gummizsinegeket rendezünk el. Hogy a szövet egész fölületén érintkez­zék a gummizsinegekkel, ezeket egymásba átnyúló hurkokban rendezzük el a 3. ábra­bei i kivitelben, míg ugyanezen okból czentri­fugál gépeknél az egyes zsinegek keresztezik egymást: de miután ez utóbbi esetben az egyes mezők végén elhelyezett zsinegek úgynevezett holt-szögleteket képeznének

Next

/
Thumbnails
Contents