10033. lajstromszámú szabadalom • Folytonos hatású préskúpos szállító csigával

3Iegjelent 181)7. évi deczember lió 7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10033. szám. X/a, OSZTÁLY. Folytonos hatású prés kúpos szállítócsigával. SATBE FILS AINÉ & CI E CZÉG LYONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 jnlius hó 20-ika. A jelen találmány tárgyát oly bor, gyü­mölcs, olaj és más efféléknek sajtolására szolgáló folytonos hatású prés képezi, mely­nél a préselendő anyag csiga vagy csavar által kúpos csőben előretolatik, hogy a prés­ből való kijutásig fokozatosan megprésel­tessék és melynél ezenkívül oly berendezé­sek is vannak létesítve, melyek a beada­golást biztosítják, a préselendő anyagnak a kúpos csőben a csigával való egyiittforgá­sát megakadályozzák és a kipréselt nedve­ket minőségük szerint szétválasztva össze­gyűjtik. A mellékelt rajz ily prés egyik foganato­sítási alakját hosszmetszetben láttatja. A lyukasztott bádogból készült kúpos 1 cső, mely vízszintes fekvésben szilárdan van a két 2 présállványban ágyazva, belül egye­nes vagy csavarszerű 3 bordákkal vagy léczekkel van ellátva, melyeknek magassága a bebocsájtó nyílástól a kibocsájtó nyílás felé mindinkább csökken és melynek csavarodási iránya az 1 csőben forgatható Archimedes­féle 4 spirálisnak (csigának) menetirányával ellenkező. A 4. csigának 5 tengelye egyik végén a 6 csapszöget hordja, mely a második 5 présállványra erősen rácsavarolt 7 födelén keresztüljár, mely utóbbi a csiga munkája közben gyakorolt reakcziónyomást fölveszi. A 2 állvány között az A tér van szabadon hagyva, melyben a 4 csigának egy része van ágyazva. Ezen tér a perforált 8 bádog által van körülzárva, mely kellő távolság­ban a tömör 11 bádogköpeny által vétetik körül. Előnyös ezen bádogburkolatok oldalré­szeit csuklók körülforgathatóan vagy más alkalmas módon leszerelhetően foganatosí­tani, hogy az a térhez könnyen hozzáfér­hessünk és javításokat kényelmesen eszkö­zölhessünk. A kúpos 1 cső a kibocsájtó nyilás felé hengeres, szintén lyukasztott 14. bádogcsőben folytatódik, melyben a 15 kúp axialisan van elrendezve, mely kúp a 4. csigának menetével egyenlő irányú csavar­szerű bordával van ellátva. Ezen kúp csúszó ék által az 5 tengelyen eltolhatóan van ágyazva, mely tengely körül való forgásá­ban tehát meg van akadályozva és a 16 rúgó hatása alatt áll, melynek feszültsége a 17 állítócsavar segélyével szabályozható. Az 1 és 14 csövek a 18 bádogköpenyben vannak elrendezve, mely könnyebb tisztít­hatóság czéljából két csukló körűi forgat­ható félből áll és éppen úgy mint a 11 köpeny a lyukasztott bádogból kiszűrődő nedv fölfogására szolgál. Minthogy ezen köpenyek egymástól el vannak zárva és számukat tetszőlegesen nagyobbíthatjuk, a

Next

/
Thumbnails
Contents