10025. lajstromszámú szabadalom • Újítás vízszintes keretfűrészeken

Megjelent 181)7. évi deczember lió 7-én. MAGY. g$j| KIR. SZABADALMI JGJU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10025. szám. VIII/c. OSZTÁLY­Újítás vízszintes keretfűrészeken. LAU VILMOS OTTÓ ÉS LAU FRIGYES KÁROLY ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK WESSELBURENBEN (HOLSTEIN). A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát egy kapcsoló készülék képezi, vízszintes keretfűrészek számára, melynek segítségével képesek va­gyunk több deszkát egyidejűleg vágni. Az által, hogy az egyes fűrészeket egyenként épp úgy mint együttesen ki leliet feszíteni és miután kölcsönös helyzetük meg nem változtatható, igen könnyen, igen vékony deszkákat lehet vágni. A mellékelt rajznak 1—4. ábrája a kap­csoló készüléket tünteti föl és pedig: az 1. ábra vízszintes metszetben. 2. ábra oldalnézetben és 3—4. ábrák egyes részleteket ábrázolnak. A kapcsol*) készülék két c és c1 heveder által alkotott zárt A testből áll, melyet a b négyszögű csapjánál fogva lehet a fűrész­keretbe erősíteni, és melynek elfordulását éppen ezen négyszög akadályozza meg. A négyszögű csaphoz illeszkedő a csavaron ülő k csavaranya arra szolgál, hogy az összes d fűrészlapokat egyidejűleg feszítse ki. Ezen utóbbiak végei aezélszalagból ké­szült g fülekkel vannak ellátva.melyeken át lapos li ékek vannak dugva, melyek az A test c és c1 hevedereire támaszkodnak. Ezen h ékek segítségével kifeszíthetjük a fűrész­lapokat egyenként is annyira, a mennyire éppen erre szükségünk van. A d fűrész­lapokat végeiken az által tartjuk kölcsönö­sen meg nem változtatható helyzetben, hogy egyrészt metsző éleikkel, másrészt pedig ellenkező oldalukon levő éleikkel egy-egy e lemez i hasítékába kapaszkodnak, melyek a c és c1 hevederekhez f csavarok segítsé­gével vannak megerősítve és mely e leme­zek a kifűrészelendő deszkák vastagságát, vagy a mi ezzel egyértelmű az egyes fű­részlapoknak egymástól való távolát hatá­rozzák meg. SZABADALMI IGÉNYEK 1. Kapcsoló készülék több d fűrészlap szá­mára vízszintes keretfűrészeken, jelle­mezve az által, hogy minden egyes fű­részlemezt egy h ék és az összes fűrész­lapokat együttesen egyidejűleg, egy a csavar segítségével húzhatjuk meg. 2. Az 1. alatt igényelt kapcsoló készülék jellemezve az által, hogy az egyes fű­részlapok egy bizonyos meg nem vál­toztatható kölcsönös helyzetben kicse­rélhető és bevágással ellátott e lemezek segítségével tartatnak, melyekbe az egyes fűrészlapok illeszkednek. (1 rajzlap melléklettel.) •ALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPEÖTIS*

Next

/
Thumbnails
Contents