9996. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék megolvasztott vörösréz tisztítására

% Megjelent 1 897. évi deczember hó 2-án. MAGY. ||j|KIR. SZABADALMI j^g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9996. szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás és készülék megolvasztott vörösréz tisztítására. DEER GYÖRGY R ÉZMŰ-IGAZG ATÓ CLOM-AVONBAN (WALES, ANGLIA.) A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 21-ike. Vörösréz olvasztásánál a kénnek és más tieztátlanságoknak oxydálása ezéljából a meg­ömlesztett ezement vörösrézbe, a konczentrált érezbe vagy más vörösréztartalmú meg­olvasztott anyagba levegőnek vagy gőznek, vagy mindkettőnek befúvását javasolták. A fémnek ezáltal eszközölt lehűtése következ­tében azonban lehetetlen ezen eljárást sike­resen foganatosítani. A jelen találmány tárgyát képező eljárás által már most sikeres eredményt érünk el, még pedig azáltal,hogy az anyagot a mellékelt rajzban föltűntetett berendezésű kemenczé­ben kezeljük. Az 1. ábra a jelen találmánynak meg­felelően berendezett kemenczének hossz­metszete. A 2. ábra ugyanannak fölülnézete. Az A tűzhely, a B regenerátorok, a C gázfejlesztő, a DEF gáz- és légcsatornák és a V szelepek az ismeretes közönséges berendezéssel birnak. Új azonban, hogy a kemencze boltozata a széles M kéménnyel vagy kürtővel áll összeköttetésben és a kéménytől az N tolattyú vagy szelep segélyével elzárható. Míg az anyagot a kemenczében meg­olvasztjuk és nagy hőmérsékletre hevítjük, az N tolattyút zárva tartjuk. Ezután a meg­olvasztott anyagba gőzt fúvatunk be és az iV tolattyút nyitjuk. Ha már most a nagy hőmérsékletet gondosan fönntartjuk úgy, hogy a gőz hűtő hatással nem lehet, akkor nagy mennyiségű kénessav és más gázok fejlődnek, melyek az M kéményen keresztül távoznak. A leírt regeneratív kemencze nagy fűtőké­pessége következtében az olvasztott anyagba gőzt befúvathatunk anélkül, hogy a meg­olvasztott anyag nagyon lehűlne, míg a kemenczén elrendezett kémény a fejlesztett gázok elvonulását teszi lehetővé. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás vörösréz megolvasztásánál a meg­olvasztott réztartalmú anyagnak tisztítá­sára, mely abban áll, hogy azt erősen fölhevítjük és a gőznek a megolvasztott anyagba való befúvatása közben az utóbbi alkalmas magas hőmérsékleten megtar­tatjuk. 2. Regenerativ-gázkemencze megolvasztott vörösréztartalmú anyagnak gőz befúva­tása által való tisztítására, mely a B regenerátorral és a C gázfejlesztővel DEF csatornák által összekötött A kemenczéből áll, melynek boltozata egy N tolattyú vagy szelep által elzárható M kéménnyel van ellátva, mely csak akkor köttetik össze a kemenczével, midőn a magas hőmérsékleten tartott meg­olvasztott anyagba gőzt fúvatunk be. (1 rajzlap melléklettel.) FA L LA 8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents