9994. lajstromszámú szabadalom • Hydroszatikus kőfűrész

Megjelent 1891?. évi deczember hó 2-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9994. szám. Xll/f. OSZTÁLY. Hydrostatikus kőfűrész. WINCQZ GREGOIBE GYÁBOS ÉS MACHEPY HUBEBT MÉBNÖK SOIGNIESBEN (BELGIUM). A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 28-ika. A kövek és márvány fűrészelésére szol­gáló készülék rendszerint egy derékszöges keretből áll, mely a fűrészlapokat tartja és négy lengő csukló segélyével forgódarabokra van függesztve, mely utóbbiak keresztfákra vannak szerelve. Utóbbiak viszont csuklós­rudak, lánczok vagy kötelek segélyével oly módon tartatnak lengő mozgásban, hogy az egész készülék vezeték gyanánt szolgáló négy oszlop közt, emelkedhetik vagy sű­lyedhet. A keret négy hajtórúd által egy hajtó­művel van összekötve, mely utóbbi a keretet fűrészelés ezéljára lengő, vagy pedig ide­oda menő mozgásba hozza, E berendezésnél a fűrész sülyedése elő­zetesen megszabott mérték szerint szabályo­zódik, mely mértéknek valamivel csekélyebb­nek kell lennie, mint a mekkora a tulajdon­képpeni barázda mélysége, ne hogy a fürész­lapok erős rongálásnak legyenek kitéve. Az ily berendezés meglehetősen hiányos, mert könnyen belátható, hogy az esetben^ ha a fűrész sülyedése a mindenha kifűré­szelt barázda mélységének felelne meg. a szándékolt munkát lényegesen gyorsabban lehetne végrehajtani. Számos kísérlet, melyet ez irányban tettek, sikertelen maradt, mert a készülékek voltak tökéletlenek, vagy pedig nem teljesen auto­matikus módon működtek. Azon javítás, melyet a kő- és márvány­fűrészen mi alkalmazunk, abból áll, hogy a fűrészeket tartó keretet oly berendezéssel szereljük föl, mely a keret sülyedését automatikusan > és pontos összhangban, a fűrészbarázda mindenha elért mélységével, teszi lehetővé. Mint a rajzból látható, az a keret, mely a fűrészlapokat tartja, b kötelekre van füg­gesztve, melyek c csigákon futváp, a d dobra tekerednek. A dobbal az e kötélkorong szi­lárdan van kapcsolva, melyre viszont az /' kötél tekeredik. Ez utóbbi kötél a g csigán fut és alsó végén a h súlyt tartja. E súly akkép merül a fölső részén nyílt és vízzel megtöltött i hengerbe, hogy az egész beren­dezés hydrostatikus mérleget képez, úgy hogy a h súly* az esetben ha víz alatt van, a keretnek és a hozzá tartozó összes alkat­részeknek. hajtórudaknak,keresztgyámrudak­nak stb. súlyát egyensúlyozza. Ha már most fűrészeket a keretbe illesztjük, utóbbiban meg lesz a törekvés, a fűrészbarázda elért mélységének megfelelően sűlyedni. Miután a h súly teljesen szabadon merül

Next

/
Thumbnails
Contents