9945. lajstromszámú szabadalom • Vas, aczél és egyéb fémek előállítására szolgáló érczek kezelésére vonatkozó eljárás

Megjelent 185)7. évi november lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI KAS 9945. szám. XIIld. OSZTÁLY. Vas. aczél és egyéb fémek előállítására szolgáló érezek kezelésére vonatkozó eljárás. STRONG FERGUSSON RÓBERT MÉRNÖK LEEDSBEN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 19-ike. Sok kísérlet tétetett már oly érezek föl­használására. melyek könnyen összemorzso­lódó. vagy aprószemű voltuknál fogva ke­vésbbé alkalmasak a kemenczékben való földolgozásra. Bizonyos érezeket tudvalevőleg oly módon kezeltek, hogy azokat agyaggal vagy egyéb ragasztóanyaggal keverték, briquettekké saj­tolták és megszárították vagy égették, és csak ezután adagolták a kohóba vagy ke­menczébe. Ez egy igen hosszadalmas és drága eljárás, melynek azonkívül még az a hátránya van, hogy az érczliez sok ha­szontalan anyag keverődik, mely a reduká­lásnál tetemes tüzelőanyagtöbbletet igényel. Az én eljárásom igen egyszerű és azon előnnyel bír, hogy az általam használt fő ragasztóanyag, t. i. a fakátrány igen tekin­télyes kalorikus értékkel bír, mi által a szükségelt tüzelőanyag mennyisége teteme­sen megcsökken, sőt némely esetben telje­sen nélkülözhető. A fakátrány a fanemü anyagok száraz lepárlásánál keletkezik és igen olcsó áron állítható elő. Találmányom gyakorlati alkalmazásánál az érczet apróra zúzom, és hozzá keverek valamely frissen égetett alkáli-földet (leg­czélszerűbben meszet) és fakátrányt. Ezen anyagok összekevertetnek és együtt zúzat­nak, azután briquettekké sajtoltatnak s így elkészítve közvetlenül a kohóba adagolhatok. A briquetté sajtolási esetleg el is lehet hagyni és az összezúzott és kevert anyago­kat a zúzó. illetve keverőkádból közvetlenül a kohóba lehet adagolni, a hol azok rögtön megszilárdulnak. Ezenkívül esetleg mindjárt szenet és fo lyasztóanyagokat is lehet a keverékhez hozzá vegyíteni. Ha csak az ércczei akarjuk használni, úgy ehez körülbelül 5°/o égetett meszet és 10°/o fakátrányt keverünk (súlyban kifejezve) ha pedig azt kívánjuk, hogy az érezhez ke­vert anyagok egyszersmind tüzelőanyagul is szolgáljanak, úgy a fakátrány arányát 20—30°/o ig kell növelni, mely esetben az égetett mész mennyiségét is az egésznek 10%-ig növeljük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vas, aczél és egyéb fémek előállítására szolgáló érczeknek egy kezelési módja, jellemezve az által, hogy az érczekhez valamely száraz maró alkáli-föld. mint

Next

/
Thumbnails
Contents