9916. lajstromszámú szabadalom • Ruganyos famatrácz

Megjelent 1897. évi november lió 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS HVÜti. szám. VIII/o. OSZTÁLY. Ruganyos fa-matrácz. ORMAI KÁROLY KERESKEDŐ ÉS JOUBERT ADOLF ASZTALOS­MESTER BUDAPESTEN, A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 2-ika. Jelen találmány tárgya egy ruganyos fa­matrácz, mely a mellékelt rajzban kétféle kivitelben van fbltiintetve és pedig az egyik kivitelnél a matrácz az ággyal oly szoros összefüggésben van, hogy az ágy nélkül össze nem állítható. Az 1. ábra ezen kivitel fölülnézete, a 2. ábra ennek keresztmetszete, a 3. ábra hosszmetszete, míg a 4. és 5. ábrák egyes részleteket mu­tatnak. A másik kivitel az ágytól függetlenül összeállítható és készen az ágyba betehető és kivehető. A 6. ábra ezen utóbbi kivitel oldalnézete a 7. ábra részleges fölülnézete, míg a 8. ábra keresztmetszete az ágy oldalaival együtt. A matrácz szerkezetének lényege abban áll, hogy a h farúgók mindkét végükön f léczek által vannak tartva, melyek k k csa­pokban végződnek. Ezen csapok az ágy oldalaihoz erősített g lemezek bevágásában fekszenek, úgy hogy abból igen könnyen kiemelhetők. A h rúgókat fölszorító i tekercsrúgók a d léczekre támaszkodnak, melyek az ágy b oldalának c iéczére erősíthetők, ez által a d léczek a lehető legmélyebben vannak el­helyezve és így ugyanoly hosszú i tekercs­rúgók alkalmazásánál ezen matrácz alacso­nyabb az eddigieknél, mi által a h rúgók az ágy oldalából nem emelkednek ki (3. ábra). Ha a matráczot tisztítás vagy egyéb czél­ból szét akarjuk szedni, akkor az /'léczeket a g lemezek bevágásaiból ki kell húzni, a mi a h lemezek rugalmasságánál fogva lehetséges; hogy azonban a szétszedés még könnyebben menjen, czélszerii az / léczek egyikét vagy mindkettőt két részből készí­teni (9. ábra), mely részek biztosabb tartás ezéljából, egy vagy több helyen. 1 csava­rokkal (1. és 3. ábra) összeköthetők. Az f léczek ezen szerkezete mellett az l csavar kihúzása után az /' lécz fölső része a g lemez bevágásából könnyen kihúzható és akkor az összes h. rúgók szabaddá válnak. A másik kiviteli alak csak abban külön­bözik az előbbitől, hogy itt a g lemezek nincsenek az ágy b oldalaihoz erősítve, hanem a b' külön oldalak által vannak összetartva­melyekhez egyszersmind a d kereszttartók is erősíthetők. Nagyobb szilárdság kedvéért a b' oldalak a végükön még az m m kereszt­léczekkel vannak összekötve. Ily módon az m m b' // és d d részek egy szilárd kerete

Next

/
Thumbnails
Contents