9883. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szőrnemez kalapoknak félbársonnyal (plüsch) való bevonására

Megjelent 189T. évi november hó 25-én. MAGY. g|j KIR. SZABADALMI iSu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 988B. szám. I/C. OSZTÁLY. Eljárás szó'rnemez kalapoknak félbársonnyal (plüsch) való bevonására. RIEDEL KONRÁD KERESKEDŐ GLOGAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát nemez kalapoknak félbársonnyal való bevonására vonatkozó új eljárás képezi. A szőrnemez bársony kalapok nehézségük folytán hordás közben a fejet szorítják; jelen találmány czélja tehát egy olyan kalapnak az előállítása, a mely külsejére nézve a félbársony kalapokhoz teljesen hasonló és olyan könnyű, mint egy nemez kalap. A félbársony ugyanis bizonyos eljárás szerint selyemnemezvázra reá ragasztatik. Az új kalap bárminő színűre készíthető; de a divatárúsnők által félbársonynak egy­szerűen a kalapvázra lazán való kifeszítése által előállítani szokott félbársony kalapok­kal össze nem téveszthető. Az új kalap előállítására vonatkozó eljárás a következő, és pedig: A közönséges eljárás szerint előállított tetszőleges alakú szőrnemez kalap vízfény­mázban (sellack boraxban, gyanta vagy egyéb hasonló anyag hozzáadásával) beavat­tatik. Ezután a félbársony bevonat részére ki­jelölt helyeken a kalap guttapercha papir- J ral bevonatván, a félbársony akként illesz­tendő reá, hogy ez a nemez kalap alakjához teljesen odasimuljon. Végre meleg behatása mellett a nemez és félbársony között szoros összeköttetés létesíttetik az által, hogy a guttapercha­papir a melegben fölolvadva, ragasztószer gyanánt szerepel. Ezen módon a kalapok egészen, vagy csak egyes részei, mint fej. karimája srb. vonható be a félbársonnyal. Az ilyen kalapok igen könnyűek és tel­jesen vízmentesek. SZABADALMI IGÉNY. Szőrnemez kalapoknak félbársonnyal való burkolására vonatkozó eljárás, jellemezve az által, hogy a már alakot nyert kalap vízlakkban beavattatik, a félbársony-be­vonat részére kijelölt helyeken gutta­percha-papirral bevonatik és a félbár­sony-bevonat rfeá. illesztése után a me­legnek kitétetik, minek folytán a fölolvadt guttapercha a nemez és a félbársony között szoros összefüggést létesít. i'al'as részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents