9874. lajstromszámú szabadalom • Javítások írógépnél

Megjelent 1897. évi november hó 24-én. MAGY. KIR. HIVATAL SZABADALMI ® S Z A B A D A L MI L EIR A S 9874. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Javítások írógépeknél. KNEIST OTTÓ GYÁBOS HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 6-ika. -leien találmány tárgyát oly írógépeken eszközölt javítás képezi, melyeknél a betűk egy vízszintes mozgó, rugalmas lemezen vannak elrendezve. Az eddigi effajta gé­peknél az n nyomó kalapács csak közvetett működéssel bírt, minek folytán a betűk nyomtatása nem történhetett kellő egyen­letességgel. A találmánybeli javítás abban áll, hogy egy bizonyos határozott nyomás akkor hat közvetlen az n nyomó kalapácsra, mikor ez épen a lenyomandó betű fölött áll. Ez által a betűt egyenletesen és biz­tosan tesszük papírra. Hogy a géppel még gyorsabban is dol­gozhassunk, mint az a találmánybeli javí­tással nem bíró gépeknél eddig lehetséges volt, erre a ezélra a g szabályozó peczek már az alatt szabaddá tétetik, midőn még a nyomás a p billentyűre hat, mi által a következő betű beállítását, és így magát az írást nagyon gyorsítjuk. Azonkívül á p billentyűre gyakorolt nyomás által az s zárókilincs könnyen és biztosan kikapcsol­ható akkor, a mikor az írógép szállító­szánja már a kellő utat megtette. Egy írógépnek a találmánybeli javítással összefüggő részei a mellékelt rajzokban ter­mészetes nagyságban vannak föltüntetve. Ugyanis: 1. ábra a szán fölülnézete, 2. ábra a szán függélyes metszete. 3—9. ábrák rész­leteket tüntetnek föl. Mint ismeretes, ezen írógépeknél a p bil­lentyűre való nyomás folytán az o fogasrúd az s zárókilincsre nyomást gyakorol, minek a b szán oldalirányú eltolása a következ­ménye; ha ezen eltolás már elérte a kellő mértéket, úgy az s zárókilincsnek v nyúl­ványa egy az o fogasrúdon alkalmazott u sínbe ütközik, az s zárókilincset kiváltja és a nyomást fölveszi. Az s zárókilincset és a vele összekötött részeket a 3. és 4. ábrák fölül- és elölnézetben mutatják be. Az s zárókilincsnek kiváltásakor annak tengelye forgó mozgásba jön, és a w emeltyűzárt baloldalra kitéríti. A gépen x kétkarú emel­tyű (5. ábra) úgy van elhelyezve, hogy a rövidebb kar vége a w emeltyűkar mellett, a hosszabb kar vége az n nyomókalapács mellett fekszik. Az s zárókilincsnek kivál­tásakor balra kitérő w emeltyűkarnak az x kétkarú emeltyű rövidebb karjára gyako­rolt ütése ennek hosszabb x1 karjánál ak­ként érvényesül, hogy ez mérsékelt ívben a gép közepén túl kimozdul, a mint ezt a 7. ábra mutatja. Ezen x1 emeltyűkarban y kilincs van alkalmazva (6. ábra), mely x1 emeltyűkar kimozdulásával az m nyomókalapács m1

Next

/
Thumbnails
Contents