9853. lajstromszámú szabadalom • Nyíllöveg

Megjelent 18í)7. évi november lió 22-én. MAGY. ff% KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI HAS 9853. szá,m. XIX/c. OSZTÁLY. Nyíllöveg. MENYHÉRT VILMOS SZÁLLODA-IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius 1-je. Jelen találmány tárgyát oly löveg képezi, a mely az által van jellemezve, hogy a löveget egyenes vagy csavarszerű szár­nyakkal látjuk el. melyek közül az egyenes szárnyakkal bíró löveg nyílszerű alakjánál fogva, a csavaros szárnyú pedig az által, hogy a lövegnek a vont csövű fegyverek­nél a csavarszerií huzalok által előidézett rotácziót kölcsönzi, lehetővé teszi, hogy ily lövegekkel sima csövű fegyverekből ilyen fegyverekkel eddig el nem ért távolságra kellő preczizitással lehet lőni. A mellékelt rajzon ezen nyíllöveg van föltüntetve, a hol is 1. ábra a lövegnek egyenes szárnyakkal ellátott alakját hosszmetszetben tünteti föl. a szárnyak nézetben lévén ábrázolva. 2. ábra az 1. ábrának x—x vonala sze­rinti keresztmetszetét, 3. ábra a nyíllövegnek csavarszárnyakkal bíró kiviteli alakját hosszmetszetben — a szárnyakkal szintén nézetben — tünteti föl. 4. ábra metszet a 3. ábrának y—y ^jiiala szerint. 5. és 6. ábrák az egyenes és csavarszerű szárnyakkal bíró nyíllövegnek e: Vhnás ki­viteli alakját mutatják, végül 7. ábra a csavaros szárnyú nyíllöveg szárny­lapjait perspektivikus nézetben jrázolja. A nyíl löveg áll az a golyóból, mely a b nyílszárnyhoz van erősítve. 1. és 5., illető­leg 3. és 6. ábrák ezen megerősítési módot kétféle kiviteli alakban, t. i. d nyitott, ille­tőleg f zárt horgonyok alkalmazásával tün­tetik föl. A nyílszárnyat, a mely tetszőleges számú, fölül s-nél, alul pedig ju-nél kimetszett fém­lemezből áll, a ráerősített golyóval együtt a c hüvely veszi körül, a melynek fenekén van ismert módon a lőpor meggyújtására szol­gáló a gyutacs elrendezve. A lőpor a löveg egész belsejét kitölti, és a bordákon alkalma­zott lyukak arra szolgálnak, hogy a robbanás gázai azokon keresztül közlekedvén, a nyo­más egyenletesen oszoljék el a löveg bel­sejében és a golyó központos nyomással lökessék a csőből kifelé. Ugyanezen czélra szolgál az egyenes szárnyú nyíllövegnél a szárnyak fölső részén alkalmazott kimet­szés is oly módon, hogy az így a golyó és a vezetékszárnyak közt előálló üres térben a gázok összpontosulván, a golyóra ható központos nyomás kifejlődését még nagyobb mértékben lehetővé teszik. A leírt szárnyak hatása abban áll, hogy a löveg a szárnyak hatása folytán meg­hosszabbított lőtávolon belül a lővonal kezdő pontjának érintőjéhez közelebb marad, mint

Next

/
Thumbnails
Contents