9841. lajstromszámú szabadalom • Játékszer

Megjelent 18Öt. évi november lió 23-án. MAGY. tiéat KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 984L szám. VI/d. OSZTÁLY. Játékszer. CLAMP CHARLES JAMES MAGÁNZÓ LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 25-ike. Jelen találmány tárgya egy játékszer, a mely kerékpár módjára hajtatik és a melynek vázára vagy egy lokomotív, vagy ló, vagy bármely más állati alak lehet elhelyezve. Mellékelt rajzban : az 1. ábra a jelen találmány szerint szer­kesztett játékszernek oldalnézetét tünteti föl. a 2. ábra a fölső nézetét mutatja, a 3. ábra elülről nézve mutatja a játék­szert. A játékszer egy alkalmas vázból (áll­vány) áll, a mely a rajz szerint két oldal­rúdból van összetéve, melyeknek végei al­kalmas módon vannak összekötve és há­tulsó végükön tengelyágy 7 van elhelyezve a melybe a kerekeket 9 tartó hátsó tengely 8 van beágyazva, 11 az elővázban forog­ható függélyes rúd, a mely alsó részén egy kerékaggyal van ellátva, a melyen az első tengely 13 megy keresztül, mely a kereke­ket 14 tartja. A váz hátsó részén ülés 15 van elhe­lyezve, mely tetszés szerinti szerkezetű lehet és a váz előrészén egy lokomotív alak 16 van alkalmazva. Az ülésen 15 in­nen a hajtótengely 17 a hajtókerékkel van elhelyezve, mely egy láncz 20 által a hátsó tengelyen levő hajtókerékkel 19 van össze­kötve. 21 a hajtókar és 22 a pedál. A lokomotív hátsó részén a 23 által megtámasztva a 24 függélyes rúd áll, me­lyen a kormányzó 25 van, a 24 rúd alsó részével egy keresztrúd 26 van összekötve melynek mindkét vége a 27 rúd által az első tengellyel 13 mindkét oldalra össze van kötve, mint az 58-nál látható. A működés a következő: a gyermek az ülésre ül és a szokásos módon mozgásba hozza a pedált a jármű tova mozgatására, miközben a kormányzót is használja. Vilá­gos, hogy a lokomotív és az ülés más kü­lönféle alakkal is helyettesíthető, így pl. ha tetszik — egy ló alakja is lehet a jármű fővázán elhelyezve. SzARADALMI IGÉNYEK. 1. Játékszer egy járműből meg egy vázból (állvány) 15 állva, melynek hátsó ten­gelye 8 láncczal 20 és hajtókerékkel 18 19 egy a hátsó kerék tengelyén in­nen fekvő hajtótengellyel 17 pedálok segélyével 22 hajtatik, mi mellett az első kerék tengelye 13 a középen egy forgatható rúddal van megtámasztva és kormányzóval 25 kormányzás által a jármű 24 26 27 rúdak közreműködésé­vel más irányba terelhető. 2. Az 1. alatt jellemzett játékszernél a váz előrészén elhelyezett lokomotív, vagy valamely állati alak. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas réaxvinylársaaág n.yorrulija liuilapcstoi.

Next

/
Thumbnails
Contents