9837. lajstromszámú szabadalom • Újítások izzófényű gázlángzókon

ü-C Megjelent I8Í)7. évi november hó 20-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9837. szám. II/d. OSZTÁLY. Újítások izzófényű gázlángzókon. COLAS KÁROLY TECHNIKUS RHEIMSBAN. Pótszabadalom a 8334. sz. szabadalomhoz. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 4-ike. A jelen találmány tárgyát a 8334. számú szabadalom tárgyát képező izzótestek töké­letesítése képezi és főleg a következőkre vonatkozik : 1. Az izzó tömegre magára; 2. annak keverési arányaira; 3. az ezen tömegnek és az abból készí­tendő izzó testeknek előállítására szolgáló eljárásra. Az izzó tömeg mint olyan, a jelen talál­mány értelmében thoriumoxydnak (vagy oly fémoxydoknak, melyek magas hőmérsékle­tekre hozva, fényt árasztanak ki, mint a zirkoniumnak, lithiumnak, magnesiumnak, czinknek stb. oxydjai) kaolinnal vagy pla­stikus vagy nem plastikus agyagtartalmú anyagokkal (pyrophyllit, allophan és email­zománcczal, mint kötőanyaggal való keve­rékéből; ez utóbbi azonban nem képezi a tömegnek elengedhetlen alkatrészét, tehát mellőzhető. A tömegnek keverési arányai a következők: 25 rész kaolin, 25 rész thoriumoxyd, 25 rész agyag, 25 rész zománcz. De csaknem azonos eredmények érhetők el más arányú keverésekkel is, a milyenek például: I. [ 25 rész kaolin, | 50 rész agyag, | 25 rész thoriumoxyd. 130 rész kaolin, 20 rész agyag, 50 rész thoriumoxyd. • { 25 rész kaolin, III. ' 25 rész agyag, ( 50 rész thoriumoxyd. Az izzó anyagok előállítására szolgáló alkalmas arányú efféle keverékek a jelen találmány értelmében világító gázzal, szén­hydrogénekkel, petróleumai, alkohollal, ace­tylennel, elektromossággal stb.-vel való vilá­gításra egyaránt alkalmasak. Az ily izzótestek előállítása czéljából a fölhasználandó kaolint mindenekelőtt isme­retes módon minden tisztátlanító alkatrészétől megszabadítjuk és azután rendkívül ünom porrá őröljük, mely, a mint fönt kimutattuk, módosítható arányokban agyaggal, zománcz­czal és tiszta thoriumoxyddal kevertetik. A száraz úton nyert ezen keveréket már most annyi vízzel elegyítjük, hogy a porczellán­gyártásban szokásos péphez hasonló nyúlós folyadékot nyerünk. Ezen anyaghoz azután 8°/0 porrá őrölt arabguramit keverünk és a keveréket a gumminak tökéletes föloldásáig, tehát körülbelül 6 óráig jól fölkavarjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents