9823. lajstromszámú szabadalom • Kettős kézikerékkel bíró gőzátbocsátó szelep

Megjelent 181)7. évi november hó 19-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9823. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Kettős kézikerékkel biró gőzátbocsátó szelep. STIBOR ALAJOS MAGY. KIR. GÉPMESTER MAROS-UJVÁRT -ÉS KÖLLER OSZKÁR TECHNIKUS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát egy kettős kézi kerékkel biró gőzátbocsátó-szelep képezi, melynek czélja, hogy a szelepet könnyen és gyorsan kezelhessük, és hogy a szelep­fészeknek, ha az esetleg bepiszkolódnék, vagy valamely akadály folytán a szeleppel nem érintkeznék kellőleg, magának a szelep­nek segélyével történő lecsiszolása általlehető teljes zárást érjünk el, illetőleg, hogy ilyenkor a szelep erőltetett zárását elkerüljük és ily módon esetleges töréseknek elejét vegyük. A találmánybeli gőzátbocsátó-szelep mel­lékelt rajzban hosszmetszetben látható. a az egyik kézi kerék, a mely a d csavar­orsóhoz szilárdan van erősítve, d csavar­orsó felső része a c csavarhüvelybe illik és alsó végére a gőzelzárásra szolgáló és f szelepfészeknek megfelelő e kúpszelep van alkalmazva. A h ék segélyével a második b kézi kerékkel szorosan összekötött alsó ré­szén peremmel ellátott c csavarhüvely, a fedő g kengyelében foroghat. A készülék működése a következő: Ha a kézi kereket forogni nem engedjük, b kézi kereket pedig forgatjuk, akkor a forgási irány szerint d csavarorsó és vele együtt e kúpszelep emelkedik vagy sűlyed, a szelep pedig nyílik vagy záródik: a és b kézi kerekek­nek egyszerre és ellenkező irányban való for­gatása által ugyanezt gyorsabban érjük el. A szelepnek teljesen tömör és könnyű el­zárása czéljából, a szelepfészket a követ­kező módon csiszoljuk le: e kúpszelepet addig sülyesztjük, míg az az f szelepfészekre fölfekszik; ezután a és b kézikerekeket egy irányban egyenlő szög­sebességgel forgatjuk. Ekkor e kúpszelep ma­gassága nem változik, hanem az az f sze­iepfészken saját tengelye körül forog és a szelepfészket lecsiszolja. Ezután b kézi kerék könnyű elfordítása által e kúpszelepet tö­mören lezárhatjuk. A szelepfészek így meg­tisztíttatván, a szelep erőltetett zárását és az ebből keletkezhető töréseknek és szeren­csétlenségeknek elejét vesszük. SZABADALMI IGÉNY. Kettős kézi kerékkel biró gőzátbocsátó-szelep jellemezve a b kézi kerékkel ellátott, a fedő g kengyelében foroghatólag alkal­mazott c csavarhüvely által, a melybe az a kézi kereket és az e kúpszelepet hordó d csavarorsó van alkalmazva oly czél­ból, hogy a kézi kerekek alkalmas forga­tása által a szelep elzárása és nyitása eszközölhető legyen, továbbá hogy a sze­lepfészek lecsiszolása által könnyű és tömör zárást érjünk el. (1 rajzlap melléklettel.) l'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents