9819. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kenőlyuk- dugaszoló készülék mozgó gépalkatrészek és kocsicsapágyak részére

Megjelent 1891. évi november lió 18-án. SZABADALMI LEÍRÁS 9819. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Önműködő kenőlyuk-dugaszoló készülék mozgó gépalkatrészek és kocsicsapágyak * részére. LEMÉNYI PAPP GÁBOR GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN ÉS FRIES JÁNOS MŰVEZETŐ TEMESVÁROTT. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 16-ika. Jelen találmány tárgya oly kenőlyuk- | dugaszoló készülék, mely különösen mozgó gépalkatrészek és kocsi-csapágyaknál alkal­mazható czélszerűen. Ezen készülék a mellékelt rajzban van bemutatva, és pedig: 1. ábrában fölülnézetben 2. ábrában alulnézetben 3. ábrában az 1. ábra x—x vonala irányá­ba ni metszetben 4. ábrában az I. ábra y—y vonala irányá­bani metszetben. » Az a kenőszelencze födelén vagy csap­ágytokba b lyuk van fúrva, melyet <• szelep­dugó alsó gömbszerűen alakított c1 része, a d lemezrugó folytonos nyomása következté­ben állandóan zárva tart; a b lyuk mellett pedig e csatornaszerű mélyedés van elren­dezve, melybe a kenőanyagot beleönt ve, az a c szelep külső c,2 gombjának lenyomása után a b lyukon át a kenőszelenczébe juthat. Ezen elrendezés következtében a belülről önműködően záró szelepdugó kívülről nyit­ható és a szelep korlátolt nyitása következ­tében a rugó törése vagy nagyobb igénybe vétele ki van kerülve; az által pedig, hogy a rugó a szeleppel laza összeköttetésben van, a szelep dugó megfekvése biztosabb, a szelepdugó gömbszerű alakítása által pedig elérjük, hogy a megfekvési fölületen bármily állásban biztosan zár. Azon hátrányokat, melyek az által kelet­keznek, hogy a szelenczében a kenőanyag fogyása következtében légritkulás áll be; a c szelepdugó elhárítja az által, Lhogy a lég­beömlést önműködően szabályozza. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Önműködő kenőlyuk^dugaszoló-készűlék, jellemezve a kenőszelencze födelén vagy csapágytokba fúrt b lyukban elrendezett, kívülről nyitható d lemezrugó által foly­tonosan nyomott, önműködően záró gömb­szerűen alakított, c' alsó résszel bíró c szelepdugó által, mely önműködően zárja b kenőlyukat és egyúttal elhárítja a kenőanyag fogyása által előálló légrit­kulás hátrányait az által, hogy a lég­beömlést önműködően szabályozza. 2. Az 1. alatt igényelt készüléknél a födélén e csatornaszerű mélyedés elrendezése azon czélból, hogy azon át a c szelep­dugó lenyomása alkalmával kenőanyagot önthessünk a b kenőlyukba, illetve a szelenczébe. 3. Az 1. alatt igényelt készüléknél a c szelepdugónak korlátolt nyitása jellemezve az által, hogy a c szelepdugó külső <•2 gombja képezi a nyitás határát azon czélból. hogy d lemezrugó törése vagy nagyobb igénybe vétele kikerültessék. (1 rajzlap melléklettel.) PílMnfc rÁs7Vpnwlnmftti:in itmtawlÁin iíniinnpstfPl

Next

/
Thumbnails
Contents