9803. lajstromszámú szabadalom • Tekejáték

Megjelent I !SÍ)7. évi november hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9803. szám. VI/d. OSZTÁLY. Tekejáték. FLORACK GOTTFRIED ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ DÜSSELDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát tekejáték-eszköz képezi, mely az által -tfhn jellemezve, hogy egy t'ogasrúd segélyével egy tekercsrugót feszítünk meg, a melyhez a tekét hajtó kar van erősítve; a tekehajtó-kart aztán alkal­mas pillanatban hirtelen megállítván, a tekét eldobjuk. A mellékelt, rajzon: 1. ábra ezen készülékkel fölszerelt játék­asztalnak hosszmetszete, 2. ábra alaprajza; 3. ábra metszet az 1. ábrának C—U vo­nala szerint; 4. ábra a tekehajtó szerkezetet részben metszetben, részben nézetben mutatja; 5. ábra a hajtó fogaskereket és rudat alaprajzban szemlélteti. A készülék asztalalakú, s az asztal sar­kaiban a bábokat, közepén pedig a teke hajtására szolgáló, s az f rúgóházzal össze­kötött a kart rendezzük el. A tekercsrúgó egyik végével f rúgóházhoz, másik végével pedig a z fogasrúdba kapaszkodó, r fogas­kerékkel kapcsolatos h hüvelyhez van erő­sítse. Ha a fogasrudat meghúzzuk, úgy az r kerék, és vele együtt a tekercsrúgó meg­fesziilése közben a h hüvely és az f rúgó­ház forogni kezd, s az a hajtókar a tekét mozgásba hozza. A tekének bizonyos ideig tartó forgatása után az a hajtókart megállítjuk, a mely czélból a tekeasztal alatt a z fogasrúd ve­zetékéhez hozzáerősítve, egy a d1 görbület­tel ellátott d rúd van elrendezve, viszont a h hüvely a c1 c3 peczkekkel fölszerelt c koronggal bír, mely peczkek a d rúd görbii­letes d1 részén a forgást megengedik, a d rúd egyenes részén pedig a rúdnak neki­ütődve, a forgást meggátolják. A tekének az a hajtókar által való for­gatása tehát csak akkor történhetik, mikor a c1 c2 peczkek a d1 görbe rúdrésszel áll­nak szemben; mihelyt azonban a peczkek a d rúd egyenes részének nekiütődnek, az a hajtókar hirtelen megáll, s a tekét ellöki. Hogy a h hüvely a z fogasrúd vissza­tolása alkalmával ne foroghasson, az az r kerékkel, a k s kilincsszerkezet segélyével áll kapcsolatban, melynek s zárókereke az r fogaskerékkel van szilárdan összekötve, úgy hogy a fogaskerék csakis a z fogasrúd kihúzása alkalmával viszi át a forgást a hajtókarra. SZABADALMI IGÉNY. Tekejáték-eszköz, jellemezve a tekét forgató a kar által, melyet az egyik végével az f rúgóházhoz, másik végével pedig a h hüvelyhez erősített tekercsrúgó segélyé-

Next

/
Thumbnails
Contents