9797. lajstromszámú szabadalom • Újítás festék-hengeranyag táblákon

Megjelent 1897. évi november hó 16-áu. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9797. szám. IX/©- OSZTÁLY. Újítás festék-hengeranyagtáblákon. BERGER ÉS WIRTH GYÁRI CZÉG LEIPZIG-SCHÖNEFELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 5-ike. Eddig a hengeranyagot kizárólag sima, | lapos táblákban készítették. Ezen tábláknak az átolvasztás előtt föl­tétlenül szükséges aprítása nagy nehézség­gel és sok időveszteséggel járt, minthogy a hengeranyag gummiszerü, illetve nyúlós és ezért elszakítása vagy elmetszése igen fá­radságos. Ezen hátrányok elkerülésére és a végből, hogy a hengeranyagtáblának gyors, biztos és tökéletesen egyenletes szétszedése lehe­tővé váljék, mi a hengeranyagtáblákat, a mint a rajz mutatja, egymást keresztező, a rovátkákkal készítjük, melyek meglehetős mélyen behatolnak a táblák vastagságába; mi által koezkaalakú b szakaszok keletkez­nek, melyek csak csekély összetartással bírnak. Ezen egymást keresztező a rovátkák vagy csak a táblának egyik oldalán (1. ábra), vagy annak mindkét oldalán (2. ábra) van­nak elrendezve. Ezen rovátkák mindkét esetben lehetővé teszik a hengeranyagnak fáradság nélküli | egyenletes és gyors aprítását és az egyes | koczkák egyidejűleg mértékét is tehetik a megolvasztandó hengeranyag mindenkori mennyiségének. A rajzban az 1. ábra egyoldalú rovátkák­kal ellátott hengeranyagtáblát mutat föliil­nézetben és az 1—1 vonal irányában való metszetben, a 2. ábra pedig kétoldalú rovát­kákkal bíró hengeranyagtáblát tünteti föl oldalnézetben. SZABADALMI IGÉNY. Mint az ipar új terméke, hengeranyagtáblák, melyek egyenletes, biztos, gyors és fá­radság nélküli elosztás czéljából a tábla egyik (1. ábra) vagy mindkét sima olda­lán (2. ábra) tetszés szerint elrendezett a rovátkákkal vannak ellátva, melyek egymást keresztezik és a tábla egyik vagy mindkét oldalán annyira hatolnak be, hogy a táblának koezkaalakú b sza­kaszai között csak csekély összetartás marad fönn. (1 rajzlap mollóklettel.) IAM-AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA RUDAj.feStE.-i

Next

/
Thumbnails
Contents