9788. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép golyók pontos gömbalakjának megvizsgálására

JMe&jeleul J8i)7. évi november lió 13-án. MAGY. ||| KIIL SZABADALMI J||||? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9788. szám. VII/a. OSZTÁLY. Eljárás és gép golyók pontos gömbalakjának megvizsgálására. MELTZER HENRIK GYÁRIGAZGATÓ RATIBORRAN (POROSZ-SZILÉZIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 21-ike. Elsőbbsége 1896 nov. 13-átóI kezdődik. Az aczélgolyók gyártásánál nagy azon golyók száma, a melyek nem teljesen pon­tos gömbfölületűek. Szokássá vált, hogy a csekély eltéréseket figyelmen kívül hagyjuk és a golyók alkalmazásának számos eseté­ben tényleg 001 mm.-nyi eltérés kevéssé zavaró. A valamely golyó átmérőjében elő­forduló nagyobb különbözetek azonban okvet­lenül tekintetbe veendők, ámbár igen nehéz az ily hibás golyókat biztossággal kiválo­gatni, a minek oka az, hogy nem pontos gömbalakú golyónak is lehet számos egyenlő átmérője, úgy hogy a mérést vajmi gyakran kell ismételnünk, ha a hibát meg akarjuk találni. A golyóknak ezen szempontból való meg­vizsgálását eddig igen sok időt rabló körül­ményes módon végeztük, még pedig akként, hogy a golyókat egy deszkácskára fektettük, a fény irányában tartottuk és a golyóknak fénybesugározta föltiletét szemléltük. A desz­kácskának ismételt rázása által a golyók a legkülönbözőbb helyzeteket foglalják el, úgy­hogy azoknak mindig más-más fölületi részére vetődik a fény. Bizonyos tehát, hogy a vizsgálatnak ezen módjához kitűnő szem kell. ha már csekély különbségeket is föl akarunk ismerni és hogy az ily tömeges megvizsgálásnak különböző személyek által való végzésénél a legkülönfélébb eredmé­nyek fognak eléretni. Ezen nehézségeket és pontatlanságokat teljesen elkerülhetjük, ha a golyók pontos gömbalakjának megvizsgálására a jelen ta­lálmány tárgyát képező eljárást alkalmazzuk, mely eljárás például a következőkben leírandó gép segélyével könnyen foganatosítható. Az eljárás azon elven alapszik, hogy ha egy abszolút gömbalakú golyót ugyanazon viszonyok között teljesen sima, rézsútos felületre fektetünk, az mindig ugyanazon úton gördül lefelé. Ennek megfelelően tehát a golyókat sima, rézsútos fölületekre vezetjük és ismételten azon végiggördűltetjük. Minden teljesen gömbalakú golyó ekkor a valamely bevezető szerkezet által neki kölcsönzött irányt mindig be fogja tartani és a gördülési foliilet alsó végén elrendezett gyüjtőszek­rénybe fog jutni, míg a nem teljesen gömb­alakú golyó az első, második stb. végiggör­dülés közben irányától eltér és a meglehetős keskeny gördítő sínekről oldalt lehull. A golyóknak a rézsútos fölületeken való ismé­telt lefuttatása által körülbelül bizonyosan elérjük azt, hogy mindig más-más fölületi rész fog ezen föliileten végigfutni, úgy hogy ez által a gyakorlat számára elég meg­bízható eredményt érünk el.

Next

/
Thumbnails
Contents