9747. lajstromszámú szabadalom • Újítás izzótesttel ellátott gázlángzókon

íiegjelent 1<SÍ)7. évi november lió 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9747. szám. II/d. OSZTÁLY. Újítás izzó testtel ellátott gázlángzókon. WARRY JOSEPH GYÁROS BIRMINGHAMBEN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 14-ike. Jelen találmány izzó testtel ellátott gáz­lángzók javítására vonatkozik, melynek alkalmazásával a lámpaüveg eltörése meg­akadályoztatik. Ha a közönséges szerkezetű izzó testtel ellátott gázlángzót eloltjuk, akkor a hideg levegő a lámpaüvegbe tódúl­ván, az üveg rendesen eltörik; de még azon esetben is törik, ha az izzó test megsé­rülvén, a lámpaüveg egyik oldala jobban fölmelegszik, mint másik oldala. Ekkor az anyag egyenlőtlen kiterjedése és a hideg levegő, de különösen a léghuzam folytán, az üveg megpattan és eltörik. Jelen találmánynál a lámpaüvegbe tóduló hideg levegő szabályoztatik, úgy hogy az üveg gyors lehűtése lehetetlen. E czélból ezen tetszés szeuinti anyagból készült készü­lék, mely csésze- vagy gömbalakú, a lámpa­üveg alsó részén vagy a lángzó bármely alkalmas részén alkalmaztatik és a levegő­nek az üvegbe való betódulását szabályoz­ván. azt egyidejűleg előmelegíti. Mellékelt razj 1'. ábrája — izzó testtel és e készülékkel ellátott — közönséges gáz­lángzó (mely tetszés szerinti alakú és nagyságú lehet) hosszmetszetét, 2. ábrája az újítás oldal- és fölülnézetét lángzó nél­kül, 3., 4. és 5. ábrái különböző kiviteli formáit lángzó nélkül mutatják. Az 1. ábrában A jelöli a lángzót, B az izzó testet, T) a lámpaüveget, E az üveg­tartót és F a gömb vagy ernyő tartóját. A lángzó alatt H fémlapon, vagy pedig a lángzó bármely részén K légszabályozó készülék van alkalmazva. A lángzó tartója az M bevágásokkal el­látott légszabályozó fölső részébe könnyen dugható, a levegő pedig F lámpaernyő tartó (vagy gömb) és á K légszabályozó készülék fölső széle között az égőhöz jut. Miután a légszabályozó fölső széle vala­mivel magasabban van alkalmazva, mint a lámpaüveg vége, a levegő kényszerítve van F ernyőtartó és a készülék fölső széle között J téren keresztül a lángzóhoz, ille­tőleg lámpaüvegbe tódulni; a levegő pedig útjában a fölhevített ernyőn és lángzón fölmelegíttetvén, a lámpaüvegbe hideg álla­potban nem juthat s így az üveg el sem törhetik, a láng eloltása után pedig az üveg lassanként kihűl. A légszabályozó készülék alakja a követel­ményekhez képest tetszés szerinti lehet, a nélkül, hogy a találmány lényegétől eltérnők.

Next

/
Thumbnails
Contents