9656. lajstromszámú szabadalom • Aszfaltlemezek kő- vagy faalátéttel és eljárás azok előállítására

Megjelent 1.897. évi november lió £-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ^9656. szám. XI/b. OSZTÁLY. Aszfaltlemezek kő- vagy faalátéttel és eljárás azok előállítására. SCHEFTEL N. GYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 18-ika. Elsőbbsége 1897 február 16-ától kezdődik. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi, kőből vagy fából, illetőleg kőhöz vagy fához hasonló anyagból, mint pl. czementből, fa­anyagból és effélékből álló fölső vagy alsó fedőlappal ellátottaszfaltlemezek előállítására. Ezen eljárásnak gyakorlati foganatosítása czéljából vagy előbb az illető alátétanyagot hozzuk a tetszőleges alakú formába és arra öntjük az előállítása tekintetében általáno­san ismert önthető aszfaltot megömlesztett állapotban, mire az alátétet az aszfalttal erős préselés által egy darabbá egyesítjük, vagy fordítva, előbb a forró, megömlesztett aszfaltot öntjük a formába és azután visz­sziik be a kész lemezek lerakásánál fölső fölűletűl vagy alátétül szolgáló anyagot (fát, czementet, betont, köveket vagy efélé­ket), mire, mint előbb, az aszfaltnak és a födőanyagnak egy darabbá való tartós egye­sítését préseléssel eszközöljük. A mint a föntiekből világosan kitűnik, a találmány tárgyát képező eljárásnak lényege és újdonsága abban áll, hogy az aszfalt vagy coulé-lemezeknek az illető födőanyag­gal vagy alátéttel való tartós, erős egyesí­tését a lemezek préselésével egyidejűleg, illetve a préselés alkalmával foganatosítjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás fából, czementből, betonból, kő­ből vagy hasonló anyagból álló fölső vagy alsó födőréteggel ellátott aszfalt­lemezek előállítására, jellemezve az által, hogy előbb az illető alátét-anyagot hoz­zuk a lemezek előállítására szolgáló for­mákba, erre azután a forró, természetes vagy mesterséges megömlesztett aszfaltot töltjük a formába és az egészet az alá­tét-anyagnak az aszfalttal való tartós egyesítése czéljából préseljük. 2. Az 1. alatt jellemzett eljárásnak módo­sítása, mely abban áll, hogy a lapok előállítására szolgáló formákba előbb a megömlesztett aszfaltot öntjük, és csak erre visszük rá a kész lemezek leraká­sánál födésül vagy alátétül használt anyagot, mire az aszfaltnak a fölső vagy alsó födőréteggel való egyesítése az 1, igénypont szerint történik. 3. Új ipartermék gyanánt fából, czementből. betonból, kőből és hasonló anyagból álló fölső vagy alsó födőréteggel ellátott aszfaltlemezek, melyek az 1, illetve 2. alatt jellemzett eljárás szerint vannak előállítva. 4. Burkolatok előállítása mindenféle járda-és kocsiút számára, vagy tetszőleges egyéb talajburkolat előállítása a 3. alatt jellemzett lemezeknek alkalmas alátéten s kötőanyagokkal vagy ezek nélkül egy­más mellé való sorakoztatása által. PALIA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents