9631. lajstromszámú szabadalom • Új tüzelőanyag és eljárás annak előállítására

Megjelent 189Í. évi október hó 27-én. MAGY. ggg 1ÍIR. SZABADALMI JBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9631. szám. II/a. OSZTÁLY. Új tüzelőanyag és eljárás előállítására. ANKIEWICZ TÁDÉ ÉPÍTŐMESTER KATTOWITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 20-ika. Tüzelőanyagnak szénhulladékokhói és gyantafinomítási maradékokból való elő­állítására már számos kísérlet tétetett. Ezen kísérletektől eltérőleg a jelen találmány tárgyát oly tüzelőanyag képezi, mely lénye­gében nyers (nem tisztított) naphtából (nyers olajból), mészből, gyantából és valamely tüzelőanyagból, pl. fűrészporból vagy tőzeg­ből áll. Az ez által nyert tüzelőanyag könnyen meggyullad, huzam nélkül is lassan és töké­letesen. puffogás nélkül elég és nagy fűtő­hatással bír. Ezen tüzelőanyagot a következőképpen állíthatjuk elő: Nem tisztított naphtát (nyers olajat) tetsző­leges arányban gyantával és (oltott) mésszel keverünk és azután a tüzelőanyagot (pl. fürészport, tőzeget vagy effélét) hozzá­keverjük és ezen elegyet alkalmas kazánok­ban fölhevítjük; áz ekként nyert tömeget még folyós állapotban formákba öntjük, melyek­ben az megmerevedik és használatra kész. Hogy az elegy fölhevítésére használandó tüzelőanyagot megtakarítsuk, oltott meszet is használhatunk, melyhez csekély mennyi­ségű annyi vizet adagolunk, hogy a mésznek ekként végzett oltásánál fölszabaduló hő a különben a megömlesztésre szükséges meleg­mennyiséget pótolja. Hogy a mész a vizet absorbeálja, csak csekély mennyiségű és éppen annyi vizet adagolunk hozzá, hogy az ekként fölszaba­duló hő, a jelen találmány tárgyát képező tüzelőanyag előállítására használt valamely alkatrész gyuladási hőmérsékletét el ne érje. A masszának legfőbb alkatrészét a nyers naphta képezi, melyhez különben bizonyos esetekben naphtamaradékokat is adagol­hatunk ; a gyanta főleg az előállítandó tüzelőanyagnak nagyobb keménységet köl­csönöz, míg a mész kötőanyagul szolgál és a másod izben leírt eljárásnál hőforrásul is. SZABADALMI IGÉNYEK. I , 1. Új tüzelőanyag, jellemezve nyers naphtá­nak (nyers olajnak) gyantával és mésszel, valamint más alkalmas közeggel (pl.fűrész­porral, tőzeggel vagy más effélével) elő­állított elegye által 2. Eljárás az 1. alatt jellemzett tüzelőanyag előállítására jellemezve azáltal, hogy vagy oltatlan meszet alkalmazunk az 1. alatt jellemzett elegy előállítására, melyhez alkalmas mennyiségű vizet adagolunk, hogy a mész oltásánál fölszabaduló meleg­mennyiséggel a masszát fölhevítsük, vagy oltotr meszet alkalmazva, az elegyet fűthető üstökben fölhevítjük, és fölheví­tett állapotban formákba öntjük, melyek­ben megmerevedik. i'nltas részvénytársaság nyomdája Budapesté.'!

Next

/
Thumbnails
Contents