9624. lajstromszámú szabadalom • Lefejtő készülék mindennemű folyadékok számára

Megjelent 1897. évi október hó 27-én. MAGY. ffg& KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9624. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Lefejtőkészölék mindennemű folyadékok számára. RIEMANN ALBERT LAJOS FRIGYES RÉZMŰVES ALTONÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 17-ike. Jelen találmány tárgya egy lefejtőkészű­lék mindennemű folyadékok számára, me­lyek a régi lopókkal ellentétben, melyekből a levegőt szájjal kellett kiszívni és melyek csak légüres térben működtek, a folyadék lefejtését gépi úton, levegővel telt állapotá­ban lehetővé teszi, azonkívül eddig a maró vagy más élvezhetetlen folyadékok lefejtése nagy nehézséget okozott, a mennyiben egy külön szivattyút vagy szívócsövet kellett alkalmazni. Mellékelt rajzon a találmány tárgya füg­gélyes hosszmetszetben van ábrázolva. A készülék lényegében egy a szívócsőből áll, melyből a b kifolyócső kiágazik. Mindkét csövet a c csavaranyák segélyével közbe­iktatott csövek által tetszőlegesen meg le­het hosszabbítani, vagy azok elvétele által megrövidíteni. Mindkét a és b cső végén egy-egy kézi szivattyú van elrendezve, melyek főleg a d zárófejbe csavart d' tömítőszelenczéből és egy e dugattyúval fölszerelt f dugattyú­rúdból állanak. Míg az a szívócs# alsó vé­géhez a h tömlőcsavarolás segélyével egy g tömlőt erősíthetünk, azon czélból. hogy a folyadékot a készülékbe tetszőleges helyről vezethessük, addig a b kifolyócső alsó vé­gén egy kiágazó i csőtoldalék van, melyen a lefejtendő folyadék kifolyhat* Ha most ezen készülék segítségével folyadékot aka­runk lefejteni, ugy beléje helyezzük az a szívócsövet, fölhúzzuk a benne levő e du­gattyút addig, míg a b cső nyílása szabaddá válik. A folyadék a dugattyú után nyo­mulván a b lefolyócsőbe folyik. Ha most az ezen csőben levő dugattyút visszahúzzuk addig míg az i csövön egy alá helyezett alkalmas edénybe lefolyik. Ezen készülék segélyével bármilyen folyadékot lefejthe­tünk és épp ezért ajánlatos ezt üvegből előállítani, nehogy a fémeket megtámadó folyadékok lefejtésekor a készülék meg­rongálódjék. Más esetekben a legajánlato­sabb a készüléket fémből elkészíteni. SZABADALMI IGÉNY. Lefejtőkészűlék mindennemű folyadékok számára, jellemezve egy a fölső végén egy e f d k£zi szivattyúval ellátott és a folyadék fölszívására szolgáló a szívó­cső által, melyből a szivattyú alatt egy b kifolyócső ágazik ki, melynek alsó végén egy i kifolyócső van elrendezve, mely alatt szintén egy e f d kéziszi­vattyú van elrendezve a folyadék le­fejtése czéljából. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPKJtTEM

Next

/
Thumbnails
Contents