9618. lajstromszámú szabadalom • Kerékpár hajtószerkezet

Megjelent 1897. évi október lió 2?-én. MAGY. ggy} KIII. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9618. szám. XX/o. OSZTÁLY. Kerékpár-hajtószerkezet. LINDEROTH PER JÁNOS FÖLDBIRTOKOS STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 junius hó 1-je. Jelen találmány tárgyát egy kerékpár hajtó szerkezet képezi, melynél a kerékpáros lábai közel egyenes vonalú mozgást végez­nek, a mi a hajtó erő kihasználását lénye­gesen előmozdítja. Mellékelt rajzban: I. ábra egy, a találmánybeli hajtószerke­zettel ellátott kerékpárt mutat oldalnézetben, II. ábra a hajtószerkezet lábítojának alap­rajza, III. ábra a lábító egy más kiviteli alak­ját tünteti föl, II* és III1 1 ábrák metszetek a lábítón keresztül, melyek a hajtólánczot és a lábí­tón alkalmazott mozgató részeket is mu­tatják. A kerékpár hátsó tengelyére 1 lánczkerék van erősítve, melynek fogaiba 2 végnélküli láncz kapaszkodik. Ezen végnélküli lánczot a kerékpárváz alkalmas helyein forogható­lag megerősített 3 4 futókerekek segélyével vezetjük. A 2 láncz helyett zsineg is alkal­mazható, mely esetben 1 lánczkerék helyett kötélkerék is alkalmazható. A kerékpár vázához csuklósan kapcsolt 5 lábítót a kerékpáros hajtás czéljából lefelé nyomja. Az 5 lábító forgáspontja alatt alkalmazott 6 rúgó, vagy az e helyett az 5 lábítóhoz erősített ós 3 futókerék ágya­zásánál a kerékpárvázhoz kötött 7 spirális rúgó 5 lábítót fölfelé kényszeríti (I. ábra). A hajtó-szerkezet egyik kiviteli alakjánál, a midőn 2 lánczot és két 1 lánczkereket és két-két 3 4 futókerekeket alkalmazunk, mind­két lánczot 5 5 lábítók 8 hosszanti áttöré­seiben vezetjük (II. ábra). 8 áttörések egyik hosszabb oldalán rúgó által nyomott 9 lemezek vannak alkalmazva, melyek a 2 lánczot 8 áttörés átellenes oldalához szorít­ják, minek folytán az 5 lábítót lefelé való mozgásakor a 8 áttörések 9 lemezekkel szemközt lévő oldalain képezett sarkak 2 lánczokat magukkal viszik. Ha azután egyik 5 lábító £ vagy 7 rúgó hatása folytán ismét fölfelé mozog, 9 lemezek 2 lánczokon tovacsúsznak, a nélkül, hogy a lánczokba beleakadnának (11" ábra). Ha a láncz helyett zsineget alkalmazunk, 8 áttörésekben a zsinegek mozgatását kül­pontos csíptetők segélyével eszközölhetjük, oly módon, hogy 5 lábítók lefelé mozgásakor a csíptetők a zsineget lefelé húzzák, fölfelé mozgásukkor pedig szabadon bocsássák. 8 'kivágásokat, hogy a benne elhelyezett részek ne zörögjenek, bőrrel vonhatjuk be. A hajtó szerkezet másik kiviteli alakjánál, a midőn csak egy lánczot, és ennek meg­felelőleg 13 4 kerék rendszert használunk,

Next

/
Thumbnails
Contents